Delegatie naar de NAVO Parlementaire AssembleeDe NAVO is een bondgenootschap van 32 landen die samenwerken om de veiligheid en vrijheid van de bondgenoten met behulp van politieke en militaire middelen te garanderen.

De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van bijna 300 parlementariërs uit de 32 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Ontstaansgeschiedenis

De NAVO is in 1949 opgericht om de Westerse democratieën tegen de toenmalige dreiging van de Sovjet-Unie te beschermen. In essentie is de NAVO een bondgenootschap van politieke democratieën. Om hieraan concreet uitdrukking te geven besloten de parlementariërs uit de NAVO-lidstaten in 1955 om jaarlijks te overleggen in de Noord-Atlantische Assemblee over vraagstukken die belangrijk zijn voor het bondgenootschap. Later werd deze jaarlijkse vergadering omgedoopt tot NAVO Parlementaire Assemblee. Hoewel de verhouding tussen de Assemblee en de NAVO nooit formeel is vastgelegd, is er een goede werkrelatie tussen beide organisaties.

Buitengewone leden

Na het einde van de Koude Oorlog liep de Assemblee – bij uitstek een forum voor politieke dialoog – voorop bij het aangaan van nieuwe contacten met de voormalige vijanden uit het Warschaupact. In 1991 werden de eerste landen uit Centraal- en Oost-Europa toegelaten als buitengewone leden (‘associate members’).

Nieuwe toetreders

De NAVO Assemblee bouwde snel nauwe contacten op met de nieuwe politieke leiders in deze landen, waarmee het pad werd geëffend voor de dialoog tussen de NAVO en de nieuwe democratische regeringen over toetreding tot het bondgenootschap. Dit resulteerde in de toetreding van Tsjechië, Polen en Hongarije tot de Alliantie tijdens de NAVO-top in 1997. Meest recent is de toetreding tot de NAVO van Finland in 2023 en Zweden in 2024.

Cruciale rol assemblee

In 1997 was het voor het eerst dat de president van de assemblee te gast was op een NAVO-top om de regeringsleiders van de NAVO toe te spreken. Dit was een erkenning van de cruciale rol die de Assemblee in het proces van nieuwe toetredingen had gespeeld.

Gezamenlijke vergadering

In 2004 vond voor het eerst een gezamenlijke vergadering plaats van de Noord-Atlantische Raad (het hoogste besluitvormend orgaan van de NAVO) en de Assemblee. Tegenwoordig neemt de secretaris-generaal van de NAVO deel aan de twee jaarlijkse plenaire vergaderingen van de Assemblee. Ook geeft hij een schriftelijke reactie op elke resolutie die de Assemblee aanneemt.

Overleg aangrenzende landen

Net als de NAVO heeft de NAVO PA inmiddels verschillende overlegstructuren opgezet met landen die grenzen aan het gebied van de Alliantie. Op het niveau van parlementariërs onderhoudt de Assemblee contacten met bijvoorbeeld de Russische 'Duma', de Oekraïense ‘Rada’ en het Georgische parlement, maar ook met parlementen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Relevante links

Nederlandse delegatie

De Staten-Generaal zijn vanaf het begin betrokken bij de NAVO Parlementaire Assemblee. Nederland heeft daarin recht op zeven zetels, waarmee de delegatie in omvang gelijk is aan die uit landen als België, Tsjechië, Griekenland, Hongarije en Portugal. Deze zeven leden hebben ieder een plaatsvervanger. Ter vergelijking: de Verenigde Staten leveren met zesendertig afgevaardigden de grootste delegatie.

De Nederlandse NAVO-delegatie bestaat uit zeven leden en zeven plaatsvervangende leden. Plaatsvervangende leden hebben dezelfde rechten als vaste leden, met uitzondering van het stemrecht als ‘hun’ vaste lid gelijktijdig in de vergadering aanwezig is.

Leden delegatie van de Tweede Kamer:

Samenstelling en contact van NAVO Parlementaire Assemblee | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Leden delegatie van de Eerste Kamer:


Kamerleden sorteren op:


Leden


Plaatsvervangende leden