Commissievergaderingen op dinsdag 28 november 2023  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 9.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Besluitenlijst CVO 31 oktober 2023

  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag besluit het CVO om in de Raming 2025 en in de Voorjaarsnota 2024 een korte toelichting op te nemen over de Kamerbrede ondersteuning en expertise op het terrein van digitalisering en AI naar aanleiding van de aangenomen motie De Blécourt c.s. Daarbij wordt uitgelegd dat er behoefte is aan twee extra fte, omdat uit een inventarisatie is gebleken dat er binnen de huidige bezetting van de griffie niet voldoende deskundigheid en capaciteit aanwezig is om de gewenste ondersteuning en expertise te bieden.

  2. Financieringsverzoek parlement.com

  Het CVO besluit het bestuur van het Montesquieu Instituut en de Tweede Kamer te melden dat de Eerste Kamer onder voorwaarden met de gewenste financiële ondersteuning aan de Stichting Montesquieu Instituut instemt voor het beheer en onderhoud van de website Parlement.com en bijbehorende biografisch archief.

  Financiële ondersteuning, waarbij de Eerste Kamer een derdedeel, tot een maximum van 100.000 euro per jaar, en de Tweede Kamer tweederde deel verstrekt, vindt plaats onder de volgende voorwaarden en condities:

  1) de Stichting Montesquieu Instituut stelt een Raad van Toezicht in. De onafhankelijkheid van de leden is gecheckt en geborgd. De Raad van Toezicht houdt expliciet toezicht houdt op het door de Eerste Kamer aan de stichting toegekende budget voor het in stand houden en beheer van Parlement.com. De financiering betreft een hiertoe geoormerkt budget;

  2) dit geoormerkte budget wordt voor geen ander doel aangewend;

  3) het eerste financieringsjaar betreft 2024. Betaling geschiedt nadat voldaan is aan voorwaarde 1. Vervolgens wordt jaarlijks in de begrotingsprocedures bij de Kamer (de Raming) aan de hand van financiële jaarrapportages en het verslag van de Raad van Toezicht beoordeeld of de financiering ten behoeve van het in stand houden en het beheer van Parlement.com wordt voorgezet;

  4) op het moment dat de Stichting Montesquieu Instituut haar statutaire doel wijzigt en/of Parlement.com eindigt te bestaan of van naam wijzigt, eindigt de financiering;

  5) de Griffier van de Eerste Kamer is lid qualitate qua van de wetenschappelijke Raad van Advies van de Stichting Montesquieu Instituut.

  3. Update inzake mogelijke eerdere terugkeer naar Binnenhof

  Het CVO neemt kennis van de brief van het Rijksvastgoedbedrijf waarin staat dat een eerdere terugkeer van de Eerste Kamer naar het Binnenhof niet haalbaar is, omdat de huisvesting niet eerder gereed is en omdat de benodigde faciliteiten voor het primaire proces niet eerder beschikbaar zijn. Het CVO koppelt deze informatie terug aan het College van fractievoorzitters.

  4. Verzoek om het gebouw ter beschikking te stellen voor de voorstelling 'De Waarheidscommissie'

  Het CVO besluit de plenaire zaal van het Eerste Kamergebouw voor één avond ter beschikking te stellen aan het theaterproject ‘De Waarheidscommissie’, onder voorwaarde dat het College van fractievoorzitters zich in dit besluit kan vinden.

 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Verslag Cvf-vergadering 21 november 2023

  De Voorzitter feliciteert de partijen die vorige week hebben gewonnen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, in het bijzonder twee leden van de Eerste Kamer (Faber en Van Dijk) die de overstap naar de Tweede Kamer zullen gaan maken.

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 21 november 2023.

  Naar aanleiding van het verslag wordt gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het al dan niet instellen van een commissie Digitale Zaken en de uitvoering van de motie-De Blécourt. Na recent overleg met de voorzitter van de werkgroep, mw. Veldhoen, is gevraagd aan dhr. Rosenmöller om het draagvlak voor een commissie Digitale Zaken nader vast te stellen bij de andere fracties, voordat de verdere bespreking daarover in dit College wordt geagendeerd. Dhr. Rosenmöller geeft aan dat het onderwerp waarschijnlijk volgende week op de agenda kan terugkomen, met als doel tot een afronding te komen.
  Voorts maakt de voorbereiding van de uitvoering van de motie-De Blécourt, waarin wordt verzocht te zorgen voor expertise binnen de griffie op het gebied van digitalisering en AI, goede vorderingen.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + nieuwe voorstellen

  De aanwezigen nemen kennis van de lange termijn agenda voor de aankomende periode.

  3. Mededelingen en informatie

  Het College stemt in met de voorgestelde data voor twee verdiepingssessies van het College in het eerste half jaar van 2024. Het betreft een sessie over integriteit op dinsdag 12 maart a.s. en een sessie over de werkwijze en rolneming van de Eerste Kamer op dinsdag 4 juni a.s. De sessies vinden plaats in de dinerpauze van de plenaire vergadering.

  4. Rondvraag

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 29984, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de ontwerpconcessie Hoofdrailnet (HRN) 2025-2033; Spoor: vervoer- en beheerplan

  N.a.v. de brief van 2 november 2023 (29984, C) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 31710, C

  Brief van de minister van I&W over het landelijk veiligheidsbeeld primaire waterkeringen; Deltaprogramma

  N.a.v. de brief van 8 november 2023 (31710, C) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek) en door de fracties van de PvdA-GroenLinks (Thijssen) en Volt (Hartog) gezamenlijk, met aansluiting van de fractie van de BBB. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. Toezegging T03006

  Toezegging Afstemming definities bij voortgangsrapportages Natuurnetwerk Nederland (34.985)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV en de minister voor N&S van 13 november 2023 (36410 XIV, A) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezegging T03006 af te voeren.

  4. 34682, S

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023; Nationale Omgevingsvisie

  De commissie besluit n.a.v. de brief van 17 november 2023 (34682, S) op 12 december 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W.

  5. 36410 VII / 36410 IV, C

  In reactie op de brief van de minister van BZK van 23 november 2023 (36410 VII/36410 IV, C) inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK besluit de commissie ten aanzien van de diverse toezeggingen als volgt.

  Voor wat betreft de toezeggingen met rappeldatum 1 juli 2023:
  - toezegging T03559 als “voldaan” aan te merken;
  - toezegging T03420 als “deels voldaan” aan te merken;
  - toezeggingen T03000 en T03422 als “deels voldaan” te blijven beschouwen;
  - toezegging T03130 als “deels voldaan” te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 december 2024;
  - toezeggingen T02867 en T03063 als “legisprudentie” aan te merken, en
  - toezegging T02854 af te voeren.
  T.a.v. de toezeggingen met nummers T02869 en T03560 heeft de commissie reeds eerder besloten deze als “voldaan” aan te merken.

  Voor wat betreft de toezeggingen met rappeldatum 1 januari 2024 (de vooruitblik):
  - toezegging T03561 als “voldaan” aan te merken;
  - toezegging T03562 als “deels voldaan” te blijven beschouwen;
  - toezeggingen T03563 en T03715 als "openstaand" te blijven beschouwen;
  - toezegging T03565 als "openstaand" te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 31 december 2024;
  - toezegging T03566 als “deels voldaan” te blijven beschouwen;
  - toezegging T02849 als “deels voldaan” te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 januari 2025, en
  - toezegging T02887 als “deels voldaan” te blijven beschouwen, waarbij het plan van aanpak voor de monitoring wordt afgewacht.

  6. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

  De volgende leden van de commissie geven aan voornemens te zijn zich aan te melden, dan wel zich reeds te hebben aangemeld voor de Ambassadeursconferentie van 1 februari 2024:

  - Kemperman (BBB);
  - Van Langen-Visbeek (BBB) met als aangedragen thema klimaatadaptatie;
  - Kluit (PvdA-GroenLinks) met als aangedragen thema duurzame voedselproductie in de 21e eeuw;
  - Thijssen (PvdA-GroenLinks);
  - Holterhues (ChristenUnie), en
  - Hartog (Volt).

 • deskundigenbijeenkomst 14.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 21.501-07 EK, GA

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissies nemen het verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023 (21.501-07, GA) voor kennisgeving aan.

  2. 21.501-07 EK, FY

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Faber).

  3. Herfstpakket Europees Semester

  De commissies besluiten de kabinetappreciatie over het Herfstpakket Europees Semester af te wachten.

  4. 28.165, AH

  Brief van de minister van Financiën over verzending vertrouwelijke brief TenneT op 17 november 2023; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  De commissies besluiten tot een besloten commissievergadering d.d. 5 december 2023 met als agendapunt de bespreking van de vertrouwelijke brief TenneT.

 • 14.35 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Pakket Belastingplan 2024

  De commissie stelt ten aanzien van de procedure vast dat:
  - heden door de fracties inbreng kan worden geleverd inzake de diverse wetsvoorstellen Pakket Belastingplan 2024 en de wetsvoorstellen 36342 en 36369;
  - de reactietermijn voor de concept tweede verslagen wordt vastgesteld op donderdag 30 november om 15.00 uur;
  - de regering wordt verzocht de nota's naar aanleiding van de tweede verslagen op vrijdag 1 december 2023 naar de Kamer te zenden;
  - zij na ommekomst van de nota's naar aanleiding van de tweede verslagen, de genoemde wetsvoorstellen gereed acht voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  2. Beschikbaarheid bewindspersonen plenaire behandeling Pakket Belastingplan 2024

  Naar aanleiding van de ontvangen berichten van betrokken bewindspersonen, overweegt de commissie het volgende:
  - De eerste termijn van de kant van de Kamer kan plaatsvinden op maandag 11 december in aanwezigheid van (ten minste) de staatssecretaris van Financiën;
  - Voor de beantwoording in eerste termijn en de verdere plenaire behandeling zal beantwoording van de aan hen gerichte vragen plaatsvinden door de vakministers van SZW en voor Klimaat en Energie, die - zo nodig - in dit geval kunnen worden vervangen door een bewindspersoon van het betreffende ministerie.

  3. 36418

  Belastingplan 2024

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens) samen met D66 (Moonen) en PvdD (Visseren-Hamakers), VVD (Geerdink), CDA (Bakker-Klein), D66 (Moonen), Volt (Hartog) en 50PLUS (Van Rooijen).

  4. 36419

  Belastingplan BES eilanden 2024

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  5. 36420

  Overige fiscale maatregelen 2024

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  6. 36421

  Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  7. 36422

  Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen).

  8. 36423

  Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  9. 36424

  Wet compensatie wegens selectie aan de poort

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  10. 36425

  Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  11. 36426

  Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen).

  12. 36427

  Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen).

  13. 36428

  Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

  De commissie brengt verslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  14. 36429

  Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  15. 36430

  Bevriezing dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

  De commissie brengt verslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  16. 36431

  Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  17. 36432

  Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen) en VVD (Geerdink).

  18. 36342

  Fiscale verzamelwet 2024

  De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

  19. 36369

  Wet minimumbelasting 2024

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen) VVD (Geerdink) en CDA (Bakker-Klein).

  20. 36157

  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

  De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk

  21. 32545, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het verzoek om meer concrete analyse en conclusies in het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité; Wet- en regelgeving financiële markten

  De commissie besluit de beantwoording op het verzoek om meer concrete analyse en conclusies in het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité (32545, D) voor kennisgeving aan te nemen.

  22. 31865, F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

  De commissie besluit de in de brief toegezegde nadere informatie (Q1 2024) af te wachten en spreekt de voorkeur uit in een mogelijk vervolgtraject zo mogelijk in gezamenlijkheid op te trekken met de Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven.

  23. 36108 / 29232, O en Q

  Brief van de minister van Financiën over conclusies juridische analyse en mogelijke vervolgstappen tegen KLM; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vijfde periodieke rapportage van de Staatsagent bij KLM; Air France – KLM

  De commissie besluit de minister om een kabinetsappreciatie te vragen van de brief van de voormalig Staatsagent KLM d.d. 24 november jl.
  Na ontvangst van die appreciatie zal de commissie verlof aan de Kamer vragen voor een plenair debat met de minister.
  De commissiestaf wordt tot slot verzocht aan de KLM te melden dat zij desgewenst een schriftelijke reactie kan geven op de genoemde brief.

  24. T03689 & 33670, A

  Brief van de minister van Financiën over rapport evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016 en aankondiging hoofdlijnenbrief; Modernisering van de Comptabiliteitswet; Toezegging Uitkomsten debat meenemen bij evaluatie Comptabiliteitswet 2016 (31.865)

  De commissie besluit toezegging T03689 als voldaan aan te merken en de evaluatie (33670, A) voor kennisgeving aan te nemen.

  25. Interparlementaire bijeenkomst SECG

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

  26. Uitnodiging en inventarisatie gespreksthema's Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

  De commissie bespreekt de uitnodiging voor de Ambassadeursconferentie d.d. 1 februari 2024. Aanmelding en eventuele gespreksthema's verloopt via de commissiestaf.

 • kennismakingsgesprek 15.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.405 EK, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de BNC-fiches inzake de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

  De commissies besluiten op dit moment nog niet in nader schriftelijk overleg te treden over de herziening van het MFK. Zij besluiten daarnaast het ministerie van Buitenlandse Zaken te vragen om zo snel mogelijk de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 naar de Kamer te sturen, zodat voorafgaand aan de Europese Raad van 14-15 december 2023 kan worden besloten om in nader schriftelijk overleg te treden.

 • 15.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.222

  Wet seksuele misdrijven

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks/PvdA (Veldhoen) en de ChristenUnie (Talsma).

  2. 35.899 / 25.295, Q

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over onderzoek naar de effectiviteit van de avondklok; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (35.899)

  De commissie besluit de brief van 29 september 2023 (35899, Q) voor kennisgeving aan te nemen.

  3. Uitnodiging en inventarisatie gespreksthema's Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

  De voorzitter geeft aan dat de fractie van D66 de onderwerpen 'terrorismebestrijding' en de 'internationale rechtsstaatgedachte' wenst in te brengen voor de gespreksrondes. Overige onderwerpen kunnen door de leden tot dinsdag 5 december 2023 per mail worden aangeleverd bij de commissiegriffier.

 • 16.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35673

  Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Van Gasteren) en de VVD (Petersen).
  Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling.

  2. T02973 & 36410 XV, E

  Toezegging Tweejaarlijkse rapportages reductie kinderarmoede (34.775, D); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  De commissie besluit:
  - op 12 december 2023 gelegenheid te bieden voor inbreng nader schriftelijk overleg over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden;
  - de voor eind 2023 aangekondigde brief over het programma Vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor mensen (VIM) t.z.t. te betrekken bij de behandeling van de rapporten van de Commissie sociaal minimum;
  - toezegging T02973 als 'openstaand' te blijven beschouwen.

  3. T03651 & 35335, L

  Brief van de minister van SZW over een onderzoek naar mogelijke wettelijke beperkingen overwerktoeslag voor parttimers; Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon; Toezegging Onderzoek mogelijke wettelijke beperkingen overwerktoeslag voor parttimers (35.335)

  De commissie besluit:
  - toezegging T03651 als 'voldaan' aan te merken;
  - de brief van de minister van SZW van 21 november 2023 (35335, L) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. T03638 & 36067, BF

  Brief van de minister voor APP over de benoeming van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie; Wet toekomst pensioenen; Toezegging Aanstellen regeringscommissaris pensioentransitie (36.067)

  De commissie besluit:
  - toezegging T03638 als 'voldaan' aan te merken;
  - op 12 december 2023 te besluiten over eventueel schriftelijk overleg over de brief van de minister voor APP van 24 november 2023.

  5. 36410 XV, F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  N.a.v. de ontvangen reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (36410 XV, F) besluit de commissie toezegging:
  - T03642 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 januari 2024;
  - T03646 als 'voldaan' aan te merken;
  - T03647 als 'voldaan' aan te merken;
  - T03101 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
  - T03721 als 'voldaan' aan te merken.

  6. 36410 XV, G

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  N.a.v. de ontvangen reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (36410 XV, G) besluit de commissie toezegging:
  - T02495 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
  - T03367 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
  - T03630 als 'openstaand' te blijven beschouwen en aan te merken als doorlopende toezegging (legisprudentie);
  - T03633 en T03634 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
  - T03635 als 'voldaan' aan te merken;
  - T03637, T03639, T03640 en T03508 als 'openstaand' te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
  - T03629 als 'deels voldaan' aan te merken met nieuwe deadline 1 juli 2024;
  - T03631 als 'openstaand' te blijven beschouwen met ongewijzigde deadline 1 januari 2024.

 • 18.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.333

  Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Karimi), VVD (Kaljouw), CDA (Van Toorenburg), D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem), SP (Janssen namens Kox), PvdD (Nicolaï), FVD (Van den Oetelaar), SGP (Van Dijk), Volt (Perin-Gopie), 50PLUS (Van Rooijen). De fractie van JA21 sluit zich aan bij de vragen van de fractie van de PVV.

  Een gewogen meerderheid spreekt zich ter vergadering uit voor het uitbrengen van verslag waarbij het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling op 18/19 december 2023 onder voorbehoud van tijdige beantwoording (op grond van artikel 45, lid 4 van de Reglement van Orde Eerste Kamer). De antwoordtermijn wordt gesteld op 1 december (uiterlijk maandag 4 december). Gegeven deze korte antwoordtermijn besluit de commissievoorzitter evenwel dat in de commissievergadering van 5 december zal worden besloten of het wetsvoorstel dan definitief wordt aangemeld voor plenaire behandeling op 18/19 december of dat ruimte geboden kan worden voor het uitbrengen van een tweede verslag onder voorbehoud van tijdige beantwoording.

  2. Nieuwe datum gesprek Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman

  De commissie stemt in met het voorstel om het gesprek met de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over het rapport 'De crisis voorbij. Naar een menswaardige opvang van asielzoekers vanuit mensen- en kinderrechtelijk perspectief' te laten plaatsvinden op dinsdag 6 februari 2024 tussen 15:30 en 17:00 uur.

  3. Uitnodiging en inventarisatie gespreksthema's Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

  De leden Aerdts, Dittrich, Karimi, Griffioen en Huizinga melden zich aan voor deze bijeenkomst.
  Het lid Dittrich (D66) draagt het onderwerp 'Wijze van landelijke spreiding asielzoekers' aan voor de gespreksrondes. Overige onderwerpen kunnen door de leden tot dinsdag 5 december 2023 per mail worden aangeleverd bij de commissiegriffier, evenals aanmeldingen voor de conferentie.