Commissievergaderingen op dinsdag 12 december 2023  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur
 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Kabinetsreactie op MIT-advies 'Maatschappelijke gevolgen van long covid'

  Verslag schriftelijk overleg (25295, CD)

  De commissie neemt de brief van 6 december 2023 in reactie op de vragen van 1 november jl. (verslag schriftelijk overleg; 25295, CD) voor kennisgeving aan. De uitvoeringsstatus van de motie-Prast c.s. (36200 XVI, L) blijft niet uitgevoerd.

  2. Stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Brief van de minister van VWS van 4 december 2023 (34891, L)

  De commissie neemt de brief van 4 december 2023 (34891, L) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezeggingen T03511 en T03528 daarmee als voldaan.

  3. Bestuurlijke afspraken uitvoering Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) 2024

  Brief van de minister voor LZS van december 2023 (35370, L)

  De commissie besluit op 16 januari 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4. Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Verslag schriftelijk overleg (27529, AB)

  De commissie besluit dit onderwerp aan te houden tot 16 januari 2024.

  5. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

  De leden Walenkamp (BBB), Van Knapen (BBB), Van Gurp (GroenLinks-PvdA) en Talsma (ChristenUnie) geven te kennen deel te willen nemen aan de Ambassadeursconferentie.

  6. Mededelingen en informatie

  Het lid Walenkamp (BBB) verzoekt het bij brief van 27 november 2023 aangeboden rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de uitvoering door het CAK van de wettelijke taken over het verantwoordingsjaar 2022 (34104, AI en bijlage) op 16 januari 2024 voor inbreng te agenderen.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 34682, S

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023; Nationale Omgevingsvisie

  N.a.v. de brief van 19 september 2023 (34682, S) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek), GroenLinks-PvdA (Thijssen) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 36200 A, F

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over bereikbaarheidsdoelen; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

  De commissie besluit n.a.v. de brief van 5 december 2023 (36200 A, F) op 19 december 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van I&W.

  3. 33118 / 34986, FX

  Brief van de minister van BZK over de inrichting van de monitoring en evaluatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

  De commissie besluit n.a.v. de brief van 4 december 2023 (33118/34986, FX) op 16 januari 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK.

  Ten aanzien van de in deze brief aan de orde komende toezeggingen en motie besluit de commissie als volgt:
  - toezegging T02849 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met handhaving van de deadline van 1 januari 2025;
  - toezegging T02887 als "deels voldaan" te blijven beschouwen;
  - toezegging T02857 als "deels voldaan" aan te merken;
  - toezeggingen T02862, T02863 en T02856 als "openstaand" te blijven beschouwen, in afwachting van de monitoring en evaluatie van de Omgevingswet;
  - de motie Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages als "deels uitgevoerd" te blijven beschouwen.

  4. E230013 - Voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring

  Voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring

  Naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 18 december 2023 besluit de commissie om - in verband met de spoedeisendheid - heden gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. Inbreng wordt vervolgens geleverd door de fracties van de BBB (Jaspers) en GroenLinks-PvdA (Thijssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, met een korte reactietermijn.

  5. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) besluit de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Transportraad van 4 december 2023 op 19 december 2023 te agenderen voor het leveren van schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van I&W.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.333

  Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  De commissie besluit ten aanzien van de verdere behandeling van het wetsvoorstel als volgt:
  - op 19 december 2023 wordt gelegenheid geboden voor het leveren van inbreng voor het tweede verslag. De commissie bepaalt daarbij de uiterlijke reactietermijn voor beantwoording van de vragen op 9 januari 2024, 12.00 uur;
  - er bestaat geen bereidheid om gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor een derde verslag;
  - het wetsvoorstel wordt derhalve, onder het voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het tweede verslag, aangemeld voor plenaire behandeling op dinsdag 16 januari 2024, met stemming op 23 januari 2024.
  Afhankelijk van de hoeveelheid ingetekende spreektijd wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van aanvang van het plenaire debat op 15 januari 2024.

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 32820, A

  Brief van de staatssecretaris van OCW over uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028; Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 november 2023 (32820, A), op 16 januari 2024 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

  Daarnaast stelt het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA) voor om de brief ook te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur op 23 januari 2024.

  2. Toezeggingen T03679 en T03680

  Brief van de minister voor PVO over toezegging interpretatie begrippen Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs; Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs; Toezegging Toezicht burgerschapsopdracht en zorgplicht veiligheid (35.920); Toezegging Interpretatie begrippen in het wetsvoorstel (35.920)

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 27 november 2023 (35920, L), toezegging T03679 als voldaan aan te merken en toezegging T03680 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de evaluatie van de wet inzake de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35352).

  De brief wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

  3. 36410 VIII, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW en de minister voor PVO over (deels) openstaande toezeggingen op het gebied van onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 7 december 2023 (36410 VIII, C) op de rappelbrieven van 3 oktober 2023:

  - Toezegging T02448 als deels voldaan te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024 in afwachting van de publicatie ‘Balans van de Wetenschap 2023’ van het Rathenau Instituut en de kabinetsreactie;
  - Toezegging T01575 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2024 in afwachting van de brief over passend onderwijs;
  - Toezegging T02151 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2024 in afwachting van de brief met de evaluatie van het Tweetalig Primair Onderwijs.

  De brief wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

  4. 36410 VIII, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over (deels) openstaande toezeggingen op het gebied van cultuur en media; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2023 (36410 VIII, B) op de rappelbrief van 3 oktober 2023 de status van de toezeggingen T03060, T03062, T03080, T03082 en T03480 niet te wijzigen in afwachting van de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting media dan wel de beleidsreactie op het eindrapport van het Adviescollege Publieke Omroep.

  Daarnaast besluit de commissie naar aanleiding van de brief toezegging T03353 als doorlopende toezegging (legisprudentie) aan te merken.

  De brief wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

  5. Toezegging T03726

  Toezegging Herziene inrichting asielprocedure en asielketen (36.373); Brief van de staatssecretaris van J&V over het reduceren van gedwongen verplaatsingen van kinderen; Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 november 2023 (36373, G), toezegging T03726 als openstaand te blijven aanmerken. Het lid Van Meenen (D66) geeft aan dat hij zich zal beraden over het (in gewijzigde vorm) in stemming brengen van zijn aangehouden motie over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (36373, E).

  6. Toezeggingen T03628 en T03627

  Brief van de minister van OCW over reactie op toezeggingen uitwonende studenten die niet ingeschreven staan in gemeente en onderzoek naar effecten stelsels van studiefinanciering; Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs; Toezegging Uitwonende studenten die niet ingeschreven staan in de gemeente (36.229); Toezegging Onderzoek naar effecten leenstelsel en basisbeursstelsel (36.229)

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2023 (36229, K) toezegging T03628 als deels voldaan aan te merken en op 16 januari 2024 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over deze toezegging.

  Daarnaast besluit zij naar aanleiding van de brief toezegging T03627 als deels voldaan aan te merken en de deadline van de toezegging naar 1 januari 2025 te verplaatsen, in afwachting van de resultaten van het onderzoek van het Centraal Planbureau.

  7. Voorbereiding gesprek met de Raad voor Cultuur op 23 januari 2024

  De commissie bespreekt het gesprek met de Raad voor Cultuur van 23 januari 2024 voor. Zij stemt in met de door de Raad aangedragen gespreksonderwerpen, te weten 'het cultuurbestel' en 'media'. Ten aanzien van het eerste onderwerp wenst de commissie specifiek in te gaan op het onderwerp 'erfgoed'.

  De commissie stelt een gespreksopzet vast waarbij, na een korte voorstelronde, de Raad voor Cultuur een korte inleiding (circa 5 minuten) geeft op het eerste onderwerp, waarna er ruimte is voor vragen (circa 20 minuten). Voor het tweede onderwerp kan dit dan herhaald worden.

  8. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

  De leden Van Meenen (D66) en Walenkamp (BBB) melden zich ter vergadering aan voor de Ambassadeursconferentie van 1 februari 2024.

  De commissie stelt de volgende mogelijke gesprekthema's voor:

  - aanpak lerarentekort;
  - verbeteren kwaliteit taal en rekenen van leerlingen, met in het bijzonder de vraag hoe andere landen die in PISA-onderzoek slecht scoorden op dit terrein maar nu veel beter, de kwaliteitsverbetering hebben bewerkstelligd;
  - visie van andere landen op de mogelijke inperking van de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs in Nederland.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35594

  Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen na het kerstreces.

  2. 36410 XIII begrotingsstaten EZK, 36410 L begrotingsstaat NGF en 36274 Tijdelijke wet Klimaatfonds

  De commissie besluit de begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (36410 L) op 19 december 2023 te agenderen voor een (kort) debat met de minister van EZK.

  Reeds voorzien op 19 december 2023 is een plenair debat over het wetsvoorstel Tijdelijke wet klimaatfonds (36274) met de minister voor Klimaat en Energie. Desgewenst kunnen leden de begrotingsstaten EZK 2024 (36410 XIII), het onderdeel klimaat en energie betreffende, behandelen bij het debat over het klimaatfonds, evenals de Klimaatnota 2023 en de Klimaat en Energieverkenning 2023 (KEV 2023).

  Aan het einde van deze twee debatten zal de Voorzitter nagaan of de behandelde (begrotings)wetsvoorstellen in stemming moeten worden gebracht of dat er voorstellen eventueel zonder stemming aanvaard kunnen worden.

  Ter vergadering worden de woordvoerders opgeroepen hun spreektijden te matigen, zodat mogelijk vermeden kan worden dat op maandagavond 18 december vergaderd moet worden.

  3. 36410 XIII, D

  Verslag van schriftelijk overleg over openstaande toezeggingen EZK

  De commissie oordeelt over toezeggingen T01036, T03597, T03599, T03603, T03604, T03457 en T02663 dat deze als voldaan kunnen worden aangemerkt.

  De commissie stemt in met de ambtelijke voorstellen uit het memo ten aanzien van de overige toezeggingen, behalve de toezeggingen gericht aan de leden van de PVV-fractie, wegens afwezigheid bij de commissievergadering.

  Toezegging T03452, T03698 en T03488 worden aangehouden tot de volgende agenda, zodat de leden van de PVV-fractie hierover kunnen oordelen.

  4. COM(2023)763

  Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2022/2577 tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen

  De commissie besluit het (verlengings)voorstel niet in behandeling te nemen.

  5. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

  Het lid Crone (GroenLinks-PvdA) heeft zich reeds aangemeld voor de Ambassadeursconferentie. Het lid Crone wenst te spreken over het thema 'klimaat wereldwijd'.

  Het lid Petersen (VVD) geeft aan aanwezig te zijn als voorzitter van commissie BDO. Andere eventuele aanmeldingen zullen gedaan worden door de fractiemedewerker.

 • 16.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36263

  Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Fiers), CDA (Doornhof), D66 (Aerdts), de PVV (Van Hattem), de ChristenUnie (Talsma), de PvdD (Nicolaï) en Volt (Perin-Gopie).

  2. 36410 B

  Begrotingsstaat gemeentefonds 2024

  De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk op 19 december 2023.

  3. 33.328 / 35.112, AH

  Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van de Woo-invoeringstoets en eindrapportage van de Woo-pilots; Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2023 (33328/35112, AH), eerst de beantwoording van de vragen van 19 oktober 2023 over de uitvoering van moties en toezeggingen betreffende de Wet open overheid af te wachten alvorens de verdere behandeling van de brief te bespreken. Indien mogelijk zal zij daarbij de kabinetsreactie op de eindrapportage van de Woo-pilots betrekken.

  4. 36.410 VII / 36.410 IV, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2023 (36410 VII/36410 IV, C) de toezeggingen T03550 en T03711 als voldaan aan te merken.

  Voorts besluit de commissie de bespreking van de status van de toezeggingen T03554 en T03662 opnieuw te agenderen op 16 januari 2024.

  5. Mogelijkheid debat Volkshuisvestingsbeleid

  De commissie bespreekt de mogelijkheid van het houden van een debat over volkshuisvestingsbeleid op grond van artikel 51, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De leden Kemperman (BBB), Janssen-van Helvoort (GroenLinks-PvdA), Meijer (VVD) en Nicolaï (PvdD) zullen in onderling overleg een voorstel formuleren ter verdere inkadering en focus van het mogelijke debat en de termijn waarop dit debat plaats zou kunnen vinden. Zij zullen in een volgende commissievergadering daarover terugkoppelen.

  6. 29453, F

  Brief van de minister van BZK over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector; Woningcorporaties

  De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 december 2023 (29453, F) te betrekken bij een eventueel debat over volkshuisvestingsbeleid. Indien niet tot een debat wordt besloten, zal de brief opnieuw ter bespreking geagendeerd worden.

  7. 21.201-02, FT

  Brief van de minister van BuZa over verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van Volt (Perin-Gopie). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • 16.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 31731 / 34714 / 35957, O

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming betreffende het beschikken over advies van de Afdeling advisering van de Raad van State bij de voorhang van amvb's; Integraal wetgevingsbeleid

  De commissie gaat ermee akkoord dat er eerst een ambtelijk overleg plaatsvindt tussen de griffies van beide Kamers en het ministerie van J&V om te komen tot een tijdschema voor vervolgacties in het kader van dit thema.

  2. COM(2023)905, COM(2023)752 en COM(2023)753

  Europees pakket betreffende de herziening van het regelgevingskader inzake passagiersrechten

  De commissie besluit eerst de BNC-fiches bij de voorstellen COM(2023)905, COM(2023)752 en COM(2023)753 af te wachten alvorens zich uit te spreken over de wijze van behandeling.

  3. COM(2023)777

  Voorstel voor een Verordening inzake de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen, ter verlenging van tijdelijke verordening (EU) 2021/1232 tot 3 augustus 2026

  De commissie besluit eerst het BNC-fiche bij het voorstel COM(2023)777 af te wachten alvorens zich uit te spreken over de wijze van behandeling.

  4. Terugkoppeling conferentie ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

  Het lid Marquart-Scholtz (BBB) geeft een mondelinge terugkoppeling van de conferentie ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waaraan hij samen met het lid Bakker-Klein (CDA) op 29 november 2023 heeft deelgenomen.

 • kennismakingsgesprek 17.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 18.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36410 XV, E

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden wordt geleverd door de leden van de BBB-fractie (Griffioen).

  2. 36067, BF

  Brief van de minister voor APP over de benoeming van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie; Wet toekomst pensioenen

  De commissie besluit op 19 december 2023 gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg. Het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) kondigt aan inbreng te leveren.

 • 18.20 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.405 EK, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de BNC-fiches inzake de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027; EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338)

  De commissies besluiten op dit moment niet in nader schriftelijk overleg te treden over de herziening van het MFK en de uitkomsten van de Europese Raad van 14 en 15 december 2023 af te wachten.