Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2004. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2004.

De Eerste Kamer heeft het algemene beleid voor het jaar 2004 tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 oktober 2003 besproken. Tijdens de behandeling zijn de moties Kox (SP) c.s. inzake instelling van een staatscommissie over de modernisering van het Koningschap (EK 29.200, A) en de Motie-De Wolff (GroenLinks) c.s. inzake tijdige indiening van wetsvoorstellen (EK 29.200, B) ingediend. De Motie-Kox is op dezelfde dag ingetrokken. De motie-De Wolff is op 28 oktober 2003 ingetrokken.

De Algemene Financiële Beschouwingen vonden plaats op 11 november 2003. Tijdens deze behandeling zijn twee moties ingediend:

  • de Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake de ontwikkeling van een systematiek voor de presentatie van inkomensbeelden van alle inkomenscategorieën (EK 29.200, C). Deze motie is op 18 november 2003 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, SGP en ChristenUnie stemden tegen.
  • de Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake een notitie over lastenverlichting voor minder draagkrachtigen (EK 29.200, D) ingediend. Deze motie is op 18 november 2003 aangehouden en op 13 december 2004 ingetrokken.

Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten