Dinsdag 13 december 2005 16.00 - 17.30 uur, commissies Cultuur en Onderwijsgesprek met een Friese delegatie over

  • verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor Fries als tweede rijkstaal
  • uitkomsten inspectierapport Fries in het primair onderwijs
  • toekomst van de omroep Fryslân
  • het functioneren van het Fries in de zorgsector
  • consultatief orgaan als adviesorgaan van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.