Dinsdag 4 april 2006 14.30 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)bespreking

  • briefPDF-document van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2006 met antwoorden op door de commissie gestelde vragen inzake Richtlijn pensioenen (22.112 nr. 406, fiche 3)
  • brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2006 (EK 30.063, H) inzake het wetsvoorstel Overgangsrecht inzake beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30.063)
  • briefPDF-document van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 maart 2006 met antwoorden op vragen van de commissie d.d. 21 maart 2006 inzake de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (30.034)

procedure


Vergaderstukken