Dinsdag 28 november 2006 9.00 uur in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking

  • vaststellen eindadvies inzake de geamendeerde postrichtlijn (zie ook dossier E060150 en brief 136683u, het advies van de commissie EZ van de Eerste Kamer)
  • vaststellen preadvies inzake de mededeling over een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade
  • vaststellen eindadvies inzake een verordening tot oprichting van het EIT (zie ook dossier E060149 en brief 136539.01U, het advies van de commissie WHO van de Eerste Kamer)
  • Groenboek over de modernisering van het arbeidsrecht (zie COM(2006)708 in dossier E060188)
  • Wetgevings- en werkprogramma Europese Commissie 2007 (zie COM(2006)629 in dossier E060153)
  • rapport COSAC over subsidiariteitstoets en proportionaliteitstoets inzake een ontwerpverordening inzake het toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid in echtscheidingszaken (zie ook dossier 3.3.27) - BNC fiche inzake Actieplan Energie-efficiëntie (zie dossier E060187)

(Voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken