Dinsdag 30 januari 2007 14.30 uur, commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubespreking

brief van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 januari 2007 met de Notitie Participatie en Inspraak in VROM-beleid en wetgeving. Deze brief is een reactie op een brief van de Eerste Kamercommissie voor Milieu van 27 juni 2006 naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel

vaststelling

brief aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de voortgang van de uitvoering van moties die zijn ingediend tijdens het geïntegreerde beleidsdebat over "De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Nederland" en tijdens de behandeling van de Nota Ruimte

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.