Dinsdag 15 mei 2007 14.15 uur, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeningbespreking

brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van 24 april 2007 (EK 28.916 / 30.218, E) inzake het Ontwerp Besluit ruimtelijke ordening (bijlage bij EK 28.916 / 30.218, E) en de nota van toelichting bij dat Ontwerp Besluit (tweede bijlage bij EK 28.916 / 30.218, E), naar aanleiding van de behandeling van de wetsvoorstellen


Vergaderstukken