T00094

Toezegging bij vorderen gegevens telecommunicatie 1Minister Donner zal bezien in hoeverre het mogelijk is een verslag te leveren van de kosteneffectiviteit en het aantal bevragingen i.h.k.v. de wet vorderen gegevens t.b.v. opsporingsonderzoek.


Kerngegevens

Nummer T00094
Oorspronkelijke nummer tr_JUST_2004_22
Status voldaan
Datum toezegging 16 maart 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Vorderen gegevens telecommunicatie (28.059)


Opmerking

Deze toezegging is afgedaan bij brief van 13 november 2007,
Kamerstuk 30517 nr. 5.

Reactie Justitie:
In de begroting van Justitie 2008 zal hierover een voorstel aan de Kamer worden gedaan.

Stand van zaken d.d. 4 september 2006:
Soortgelijke vragen zijn gesteld door de Tweede Kamer naar aanleiding van het Evaluatierapport aftappen. Ik streef ernaar deze voor september van dit jaar te beantwoorden.

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, blz. 21-1064

[…]

Mevrouw Broekers-Knol (VVD):

Het gaat mij er juist om, de effectiviteit te verbeteren. Gebleken is dat de effectiviteit van de aanmeldingen buitengewoon gering is. Het gaat hier om het vorderen van gegevens ten behoeve van opsporingsonderzoek, dat is iets geheel anders dan waarop de Wet melding ongebruikelijke transacties doelt. Desalniettemin is het goed na te gaan of de effectiviteit kan worden verbeterd. Als wij dat niet doen, houden wij elkaar voor het lapje. Wij vragen dan allerlei gegevens en vervolgens komt er niets van terecht.

[…]

Toch vraag ik de minister om nog eens goed te overwegen om jaarlijks een verslag te publiceren over zowel de uitkomsten van de vorderingen binnen de telecom- als de financiële sector, zodat bekend wordt hoeveel bevragingen er zijn gedaan.

[…]

Mevrouw Broekers-Knol (VVD):

Ik wil het niet langer maken dan nodig is. Ik heb gevraagd om een jaarlijks verslag van de kosteneffectiviteit en het aantal bevragingen in het kader van de wet vorderen gegevens ten behoeve van opsporingsonderzoek (28059)

Minister Donner:

Ik zal bezien in hoeverre dat mogelijk is. Ik heb echter al aangegeven dat ik dan moet bekijken wat er mogelijk is binnen de grenzen van de registratie die wij plegen.

[…]Historie

 • 13 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   31200 VI, D. 30800 VI, D brief + bijlage. Brief Minister Donner (kenmerk 5436492/06/6)
 • 16 maart 2004
  toezegging gedaan