Minister Van der Hoeven zegt toe dat in de evaluatie, die over twee jaar plaatsvindt, zal worden meegenomen in hoeverre de wettelijke bepalingen, toegevoegd aan de Wet op het voortgezet onderwijs, hinderlijk of zelfs overbodig zijn en of het met minder regels kan. Tevens zal worden bekeken of er evenwicht moet blijven bestaan tussen de deregulering enerzijds en de bescherming van deze zwakke groep leerlingen anderzijds.


Kerngegevens

Nummer T00130
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_7
Status voldaan
Datum toezegging 24 juni 2003
Deadline 24 juni 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Regeling leer-werktrajecten vmbo (28.444)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 30-908

[…]

(blz. 907)

De heer Klink (CDA): […]

De CDA-fractie wil dan ook dat de minister serieus naar onze eerste inzet, namelijk deregulering, kijkt. Wij vragen de minister derhalve met enige klem om bij de voorgenomen evaluatie van deze wetswijziging na te gaan of en zo ja, in hoeverre de nieuwe wettelijke bepalingen overbodig zijn gebleken dan wel misschien zelfs hinderlijk voor het goede samenspel tussen leerling, leerbedrijf en landelijk orgaan voor het beroepsonderwijs, uiteraard allemaal met inachtneming van een blijvende bescherming van belangen van kwetsbare leerlingen, om wie het uiteindelijk te doen is.

[…]

(blz. 908)

Minister Van der Hoeven: […]

De heer Klink vroeg of kan worden bekeken in hoeverre de wettelijke bepalingen ter zake hinderlijk of zelfs overbodig zijn en of het met minder regels kan. De heer Klink voegde eraan toe dat er evenwicht moet blijven bestaan tussen de deregulering enerzijds en de bescherming van deze zwakke groep leerlingen anderzijds. Ik zeg graag toe dat dit in de evaluatie wordt meegenomen. Wij kunnen daar zelf ook nog van leren, want het gaat er per slot van rekening om dat wij onze doelstelling halen. Als blijkt dat de regels belemmerend werken in dat opzicht, dan moeten wij daar iets aan doen.

[…]Historie

 • 15 juni 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   TK 24.578 / 30.079, nr. 71
 • 24 juni 2003
  toezegging gedaan