T00593

Toezegging Arbeidsparticipatie mannen en vrouwen (29.760)Minister De Geus zegt toe in de evaluatie van de levensloopregeling ook de participatie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt op te nemen.


Kerngegevens

Nummer T00593
Oorspronkelijke nummer tz_SZW_2005_12
Status voldaan
Datum toezegging 15 februari 2005
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden prof. dr. F. Leijnse (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen arbeidsparticipatie
levensloop
Levensloopregeling
Kamerstukken Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (29.760)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 15- 716

[...]

(blz.716)

De heer Leijnse (PvdA):

Als de minister toch in een royale bui is, zoals hij zelf zegt, is het tijd om naar de interruptiemicrofoon te snellen. De minister zegt dat hij vooral zal evalueren hoe de regeling wordt gebruikt. Wil hij in dat kader ook het differentiële gebruik tussen mannen en vrouwen bestuderen en de vraag stellen of vrouwen dit verlof vooral opnemen voor zorgtaken en mannen vooral voor bijvoorbeeld educatie en studie? Van verschillende kanten in deze Kamer zijn zorgen geuit over dit punt. Kan de minister toezeggen dat hij in de evaluatie ook aandacht besteedt aan een verschil in gebruik tussen mannen en vrouwen?

Minister De Geus:

Op het gevaar af dat mijn royale bui ineens over is, merk ik op dat ik, voordat ik antwoord gaf op de vragen van de heer Van Middelkoop, mede in antwoord op uw vraag heb gezegd dat wij aandacht zullen schenken aan de verschillende groepen werknemers, onder wie starters op de arbeidsmarkt, jongeren en ouderen. Ik heb ook mannen en vrouwen genoemd. In die zin bent u tevreden gesteld. Ik ga niet zover dat wij dan ook een gigantische matrix maken van wie het voor wat gebruikt.

Ik sta er even nadrukkelijk bij stil dat het een van de doelstellingen van de wet is, faciliteiten te bieden voor de combinatie van arbeid en zorg in het spitsuur van het leven. Dit is een zo belangrijke doelstelling dat de vraag of deze regeling ertoe bijdraagt om in dat spitsuur de druk van de ketel te halen, natuurlijk beantwoord moet worden. En in reactie op de vraag van de heer Leijnse kan ik zeggen dat wij ook zullen nagaan of de deelname breed genoeg is, niet alleen bij mannen, maar ook bij vrouwen.

[...]


Brondocumenten


Historie