T00245

Toezegging bij constitutionele bepalingen 2De minister van Binnenlandse Zaken zegt toe de reactie van de regering op het rapport-Besselink (mei 2002) vóór het debat op 15 mei 2007 toe te sturen.


Kerngegevens

Nummer T00245
Oorspronkelijke nummer tz_BIZA_2007_9
Status voldaan
Datum toezegging 3 april 2007
Deadline 15 mei 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (27.484 (R1669))
Kabinetsstandpunt "Versnelde implementatie van EG- en andere internationale besluiten" (26.200 VI nr. 65)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 25 – 813

De heer Jurgens (PvdA):

De afgelopen jaren hebben wij hier vier zaken teruggekregen, sommige bij herhaling en sommige een enkele maal. De eerste betrof de kwestie van de regeling in de Grondwet voor een versnelde implementatie van EG/EU-regelgeving. Dat heeft ook aanleiding gegeven tot een rapport-Besselink aan de regering, maar dan dat van mei 2002. Dit is op verzoek van de senaat uitgebracht. Er is nog steeds geen reactie van de regering.

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 25 – 831

De minister van Binnenlandse Zaken: Ter Horst

De heer Jurgens verwees naar een debat op 15 mei aanstaande over versnelde implementatie van EG-regelgeving. Inmiddels heb ik een uitnodiging voor dat debat gekregen, waarvoor dank. Ik zal ervoor zorgen dat de Kamer voorafgaande aan dat debat mijn antwoord heeft op het eerder gedane verzoek om een standpunt op het rapport-Besseling. Dat antwoord mag de Kamer serieus nemen.

(eveneens:)

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 25 – 840

De heer Ruers (SP):

Wat de verhouding tussen de Grondwet en de EU betreft, ben ik heel blij met de toezegging van de minister dat het al jaren verwachte antwoord van de regering op het eerdere rapport-Besselink uit 2002 er nu komt. Ik begrijp dat wij het voor 15 mei a.s. kunnen krijgen, dus over zes weken, en dat wij er dan een debat over zullen kunnen voeren. Ik vraag de regering om ons het rapport zeer tijdig te sturen en niet pas op 14 mei, omdat het ook wel enige uren zal kosten om ons daarin te verdiepen.

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 25 – 841

De minister van Binnenlandse Zaken: Ter Horst

De heer Ruers  heeft gevraagd om het rapport tijdig voor het debat op 15 mei toe te sturen. Ik zeg de Kamer toe dat wij dat zullen doen, en hoop dat wij die toezegging gestand kunnen doen.Historie