T00658

Toezegging Kabinetsstandpunt mobiliteit (31200)Het kabinet zal nog voor de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat een standpunt innemen over de uitwerking van oplossingen voor de problemen op het gebied van mobiliteit, files en openbaar vervoer.


Kerngegevens

Nummer T00658
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2007_8
Status afgevoerd
Datum toezegging 16 oktober 2007
Deadline 1 mei 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Kamerleden prof.dr. U. Rosenthal (VVD)
dr. A.G. Schouw (D66)
prof.dr.ir. E. Schuurman (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen mobiliteit
Kamerstukken Miljoenennota 2008 (31.200)


Uit de stukken

Handelingen I, 2007-2008, nr.4, blz. 125

Minister-President Balkenende:

[…] Ik vervolg met een aantal opmerkingen over mobiliteit, files en openbaar vervoer. De files vormen een groot probleem en iedereen ervaart dat misschien wel dagelijks. De heer Schuurman verzuchtte: moeten wij daar mee leren leven of kan er echt iets aan worden gedaan? Hoewel er altijd files zullen blijven bestaan, legt het kabinet zich niet neer bij de almaar toenemende omvang van de files en het daarmee gepaard gaande tijdverlies. Daarom onderneemt het kabinet actie. Die actie bestaat uit investeren in wegen, sneller besluiten, anders betalen voor mobiliteit en openbaar vervoer. Het kabinet investeert in deze kabinetsperiode ruimt 750 mln. extra en bovendien steekt het 200 mln. structureel extra vanaf 2013 in mobiliteit en bereikbaarheid. Deze bedragen komen bovenop de reeds beschikbare middelen in het Infrastructuurfonds, die 126 mld. bedragen tot 2020. In deze kabinetsperiode wordt ruim 11 mld. geïnvesteerd in de weginfrastructuur. Het kabinet hakt zelf zo veel mogelijk knopen door, zoals vorige week rond de weginfrastructuur tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het kabinet wil ook procedures vereenvoudigen en versnellen. Daartoe stelt het twee commissies in. De commissie-Elverding zal het kabinet adviseren over de wijze waarop de besluitvorming beter, zorgvuldiger en sneller kan verlopen. Daarnaast komt er een commissie Private investeringen en infrastructuur onder leiding van Onno Ruding, die zal bekijken hoe op dit punt de realisatiekracht kan worden vergroot. Anders betalen voor mobiliteit is een effectieve en efficiënte manier om het aantal files te verminderen, dat heeft een studie van het Ruimtelijk Planbureau onlangs nog bevestigd. In antwoord op vragen van de heren Schouw en Rosenthal kan ik de toezegging herhalen die de regering al eerder heeft gedaan: nog voor de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat zullen wij een standpunt innemen over de uitwerking en het zetten van een eerste stap in deze kabinetsperiode.


Brondocumenten


Historie

  • 18 december 2007
    nieuwe status: afgevoerd
  • 16 oktober 2007
    toezegging gedaan