T00840

Toezegging Constructieve opstelling Belastingdienst (31.205 / 31.206)De staatssecretaris van Financiën zegt toe de Kamer per brief te informeren over de in het rapport [van Spigthoff advocaten en belastingadviseurs, getiteld Trojan Horse van 19 juni 2008, inzake strijdigheid van de nieuwe belastingheffing voor kansspelautomaten met Europees recht] getrokken conclusie dat, uitgaande van de definitie van de exploitant, een heffing op de exploitant problemen geeft, om-dat er waarschijnlijk geen grondslag en geen termijn van aangifte beschikbaar zijn. Eveneens zegt de staatssecretaris toe de Kamer te informeren als er, na be-studering van het rapport Trojan Horse, nieuwe pregnante punten naar voren komen die in het debat van december jongstleden of in zijn brief nog niet aan de orde zijn gekomen. De staatssecretaris constateert met de heer Ten Hoeve van OSF dat de invulling van het tijdvak in de uitvoeringsregeling een schoonheidsfoutje bevat. Hij zegt toe dat de uitvoeringsregeling zo snel mogelijk zal worden gewijzigd. Een publica-tie in de Staatscourant is daarvoor voldoende. Hij zal de Kamer hierover per brief informeren, tenzij de hier gedane toezegging voldoende is om dit te realiseren.


Kerngegevens

Nummer T00840
Status voldaan
Datum toezegging 24 juni 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden mr. G.J.J. Biermans (VVD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Belastingdienst
handhaving
Kamerstukken Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)


Uit de stukken

Handelingen 2007-2008 nr. 35,

Blz. 1465

(...)

De heer Ten Hoeve (OSF): Ik sluit mij aan bij het verzoek van de heer Biermans. Het gaat mij niet om artikel 2 van het EVRM, maar juist om andere dingen. Voor mij was het belangrijkste dat het rapport tot de conclusie komt dat het willen leggen van een heffing op de exploitant problemen geeft, omdat daardoor waarschijnlijk geen grondslag en geen termijn van aangifte beschikbaar zijn, uitgaande van de definitie van de exploitant. Op dezelfde manier en met dezelfde oorzaak zou ook het vervallen van de btw-heffing een probleem kunnen opleveren. Dit zijn heel concrete zaken waarop ik graag een concreet antwoord krijg van de staatssecretaris.

Staatssecretaris De Jager: Dit is een concrete vraag en ik ben graag bereid om de Kamer op dit punt een nadere toelichting te sturen als wij het uitgebreid hebben bestudeerd. Ik zal op de vraag die zojuist door de heer Ten Hoeve is gesteld, een antwoord formuleren en in een brief aan de Kamer neerleggen. Tot slot hebben de woordvoerders van de fracties van D66 en OSF gevraagd naar het risico dat er geen tijdvak van aangifte zou zijn. De heer Ten Hoeve sprak er zojuist over en misschien is dit wel het antwoord op zijn vraag. De invulling van het tijdvak in de uitvoeringsregeling bevat inderdaad op dit moment een schoonheidsfoutje. Er staat: ''degene die gelegenheid geeft'' en dit had moeten zijn: ''de exploitant''. De toelichting van de regeling laat hierover echter geen twijfel bestaan. De uitvoeringsregeling zal zo snel mogelijk worden gewijzigd. Een publicatie in de Staatscourant is hiervoor voldoende. Misschien heb ik mijn toezegging hiermee al goedgemaakt. Ik zal bezien of dit antwoord voldoende is. Dan zal ik de Kamer geen brief sturen, maar als ik nog een aanvulling heb, zal ik de Kamer alsnog een brief sturen.

Blz. 1469

De staatssecretaris van Financiën De Jager: De Onafhankelijke Senaatsfractie, op dit punt sprekend mede namens D66, zeg ik toe dat ik met mijn ambtenaren nog eens goed naar het genoemde rapport zal kijken. Als er nog nieuwe pregnante punten naar voren komen die in het debat van december jongstleden of in mijn brief nog niet aan de orde zijn gekomen, zal ik die alsnog in een brief aan de Eerste Kamer mededelen.


Brondocumenten


Historie