In moties worden meningen en verzoeken van de Tweede of Eerste Kamer vastgelegd. Over moties wordt gestemd. Pas als de Kamermeerderheid vóór stemt, heeft een motie politieke betekenis.

Bewindslieden zijn overigens niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren. Jaarlijks wordt in de begroting gerapporteerd wat er met de aangenomen moties is gebeurd.

Ieder Kamerlid kan in de plenaire vergadering een motie indienen over een onderwerp dat aan de orde is. Om in behandeling te komen moet zij door ten minste vier andere leden worden ondersteund.

Op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer worden aangehouden moties geacht te zijn vervallen zes maanden na het besluit tot aanhouden. Recessen worden hierbij niet meegerekend. De Kamer kan de vervaltermijn verlengen. Dit artikel geldt sinds 12 december 2017.

De tekst van een motie komt in de Handelingen en verschijnt ook als afzonderlijk Kamerstuk.


Moties selecteren

 

Moties zoeken