T00860

Toezegging Hervorming buitengewone uitgavenregeling (31700 XVI)De staatssecretaris zegt, naar aanleiding van de vraag van het lid Klein Breteler, toe de Kamer binnenkort nader te informeren over de inkomenseffecten van de hervorming van de Buitengewone Uitgavenregeling (BU).


Kerngegevens

Nummer T00860
Status voldaan
Datum toezegging 30 september 2008
Deadline 23 oktober 2008
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. J.J.A.H. Klein Breteler (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen inkomenseffecten
Kamerstukken Begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 (31.700 XVI)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 2 - blz. 46 e.v.

(...)

Blz. 52

De heer Klein Breteler

Ook de onlangs gepresenteerde Miljoenennota schetst geen optimistisch beeld van de koopkracht voor ouderen. Daarnaast heeft de overheveling van de AWBZ-aanspraken naar de Wmo inkomenseffecten voor individuele huishoudens van ouderen en gehandicapten. Met name de wijzigingen in de buitengewone uitgavenregeling kunnen grote gevolgen hebben voor de inkomenspositie van ouderen en gehandicapten. Bij stijging van het belastbaar loon kunnen immers ook andere toeslagen en compensaties sterk dalen, bijvoorbeeld de huurcompensatie. Kan het kabinet de gevolgen voor ouderen en gehandicapten zo spoedig mogelijk in beeld brengen, alvorens daaraan definitieve beslissingen te verbinden?

Blz. 92

Staatssecretaris Bussemaker

Ik ga over naar het thema inkomenseffecten en eigen bijdragen. De fracties van de VVD en het CDA hebben daar vragen over gesteld. Er zijn ook vragen gesteld over de inkomenseffecten van de afschaffing van de BU en de invoering van de Wtcg. In de brief over koopkracht bij de algemene politieke beschouwingen 2008 die op Prinsjesdag naar de Kamer is gestuurd, heeft het kabinet opgemerkt dat de inkomenseffecten van de hervorming van de BU nog niet vaststaan. Daar zijn wij ook nu nog mee bezig. De Kamer wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd. De inkomenseffecten moeten nog worden doorgerekend op huishoudniveau.


Brondocumenten


Historie

  • 23 oktober 2008
    nieuwe deadline: 23 oktober 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 30 september 2008
    toezegging gedaan