T00862

Toezegging Stimuleren goede praktijken WMO (31.700 XVI)De staatssecretaris van VWS zegt, naar aanleiding van een opmerking van het lid Putters, toe nog een keer te bezien of de stimuleringsregelingen verder tot uitvoering kunnen worden gebracht. Zij zal de Eerste Kamer informeren op het moment dat dit concreet is.


Kerngegevens

Nummer T00862
Status voldaan
Datum toezegging 30 september 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen stimulering
uitvoeringsregelingen
Kamerstukken Begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 (31.700 XVI)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 2 - blz. 46 e.v.

(...)

Blz. 114

Putters (PvdA)

Ik maak nog twee korte opmerkingen. De eerste betreft de rol van het welzijn in de Wmo. Ik ben blij te horen dat het kabinet ook nastreeft om nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren. Voortgangsrapportages wijzen dat ook uit. Wij vragen nog eens met nadruk om de goede voorbeelden op dit punt goed over het voetlicht te brengen, te communiceren en voorbeelden te stellen. In de eerste termijn heb ik daarover nog een vraag gesteld die ik destijds ook heb gesteld aan staatssecretaris Ross-van Dorp, namelijk of juist voor dit punt niet moet worden overwogen om met meer positieve prikkels te werken. Ik heb toen stimuleringsregelingen genoemd. De vorige staatssecretaris heeft aangegeven dat op een later moment nog eens te zullen overwegen. Misschien kan deze staatssecretaris ook reageren of dat tot de mogelijkheden behoort.

Blz. 117

Staatssecretaris Bussemaker

Ik zeg toe dat wij nog een keer bekijken of wij de stimuleringsregelingen verder tot uitvoering kunnen brengen. Volgens mij wordt daar al aan gewerkt.

De heer Putters (PvdA): Ik ben blij met het punt over de stimuleringsregeling. Kan de staatssecretaris toezeggen ons daarover te informeren op het moment dat dit concreet is?

Staatssecretaris Bussemaker: Ja, dat zeg ik toe.


Brondocumenten


Historie