T00868

Toezegging Monitoring (31249)



De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de leden Meurs en Slagter-Roukema, een brief toe over de wijze waarop de monitoring zal worden uitgewerkt.


Kerngegevens

Nummer T00868
Status voldaan
Datum toezegging 28 oktober 2008
Deadline 3 december 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof. dr. P.L. Meurs (PvdA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen illegaal verblijf
medische zorg
monitoring
Kamerstukken Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 5, blz. 207 e.v.

Blz. 240

(...)

Minister Klink : Aan mevrouw Meurs zeg ik graag toe dat wij bij de monitor haar punten van

aandacht meenemen en dat die terug zullen komen. Daarbij komt ook een punt aan de orde dat mevrouw Slagter noemde, namelijk de vraag in hoeverre betrokkenen daadwerkelijk een drempel ondervinden om medisch noodzakelijk zorg bij de zorgaanbieder te vragen en op hem of haar een beroep te doen. Daar willen wij ook de vinger achter zien te krijgen.

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Kunt u ons schriftelijk doen toekomen op welke manier er gemonitord wordt? Er is een aantal verschillende zaken genoemd en wij hebben het zelf ook niet helemaal duidelijk op papier. Het zou prettig zijn als het mogelijk is dat wij van u een bericht krijgen op welke manier er wordt gemonitord en welke punten daarbij horen; dus niet alleen de problemen die de zorgbieders ondervinden, maar ook de illegalen.

Minister Klink: Toen ik bij de voorbereiding de punten van mevrouw Meurs nog even spiegelde met de ambtenaren, werd mij gemeld dat bijna alles nu al in de monitor wordt meegenomen. Ik zal u daarvan ook graag schriftelijk in kennis stellen, zodat u zelf kunt zien of die thema's toereikend aan bod zijn geweest. Zo niet, dan hoor ik dat graag, want het is wel onze intentie om dit mee te nemen

Mevrouw Meurs (PvdA): Als de minister dit ons doet toekomen, krijg ik daarbij ook graag de planning. Hij zei aan het begin dat hij op redelijk korte termijn resultaten wil zien. Ik ben benieuwd wat hij onder een ''redelijk korte termijn'' verstaat.

Minister Klink: De planning wanneer wij producten zullen opleveren en een afweging zullen maken, krijgt u erbij.


Brondocumenten


Historie

  • 3 december 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 28 oktober 2008
    toezegging gedaan