T00879

Toezegging Illegale kinderen (31.249)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Klein Breteler, toe de staatssecretaris van Justitie te benaderen over de thematiek rondom illegale kinderen.


Kerngegevens

Nummer T00879
Status voldaan
Datum toezegging 28 oktober 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. J.J.A.H. Klein Breteler (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen illegaal verblijf
medische zorg
minderjarigen
Kamerstukken Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 5 - blz.207 e.v

(...)

Blz. 212

De heer Klein Breteler (CDA): Onze fractie bepleit voor minderjarige patiënten geen enkele drempel op te werpen in het kader van de toegang tot de zorg. [...] realiseert de regering zich ook dat er in ons land illegaal verblijvende kinderen en minderjarigen zijn zonder gezins- en familieleden? Een rijk land als Nederland zou niet moeten willen dat juist deze, waarschijnlijk zeer kleine groep, bij doorgaans gebrek aan inkomen en betalingsalternatieven aarzelen of zij hulp inroepen. Kan de regering voor deze groep, dus kinderen en minderjarigen zonder gezinsleden en andere familieleden, dus een zeer kwetsbare groep, ter zake geen uitzondering maken?

Blz. 242

De heer Klein Breteler: Het gaat over de illegale jeugdigen met een kinderbeschermingsmaatregel voor wie een tijdelijke verblijfsvergunning kan worden aangevraagd wegens bijzondere individuele omstandigheden. Het is volgens de CDA-fractie een goede zaak dat hiervoor een beleidskader wordt opgesteld. Immers, op die manier is ook toegang tot de verzekeringswet en de AWBZ geborgd. Over de situatie waarin de tijdelijke verblijfsvergunning nog niet is verleend maar waarin de minderjarige rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8f van de Vreemdelingenwet 2000 worden wij nog graag geïnformeerd door de staatssecretaris van Justitie.

Blz. 244

Minister Klink: Ik zal de staatssecretaris van Justitie benaderen over de thematiek rondom de kinderen.


Brondocumenten


Historie