T00886

Toezegging Verhouding directeur regionale ambulancevoorziening (rav) en directeur meldkamer (29.835)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Linthorst, toe na twee jaar te bezien of de verhouding tussen de directeur rav en de directeur van de meldkamer toereikend geregeld is.


Kerngegevens

Nummer T00886
Status afgevoerd
Datum toezegging 2 december 2008
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. M.Y. Linthorst (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen ambulancezorg
meldkamers
Regionale Ambulancevoorziening
Kamerstukken Wet ambulancezorg (29.835)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 11 [blz. 543-567]

Blz. 549  

(...)

Mw. Linthorst (PvdA): Een hiermee samenhangend probleem betreft de verhouding tussen de directeur van de meldkamer en de directeur van de rav. [...] Beide directeuren zijn volgens de minister nevengeschikt. De leden van mijn fractie vinden dit een lastige en eveneens potentieel conflictrijke constructie.

Blz. 566

Minister Klink: De verhouding tussen de directeur rav en de directeur van de meldkamer neem ik zeer serieus. Wij hebben na twee jaar een benchmark en ik stel voor dat wij na die twee jaar ook dit punt als aandachtspunt meenemen en bezien hoe deze verhouding in die twee jaar is geweest. Zo kunnen wij nagaan of deze wettelijke regeling toereikend is om potentiële conflicten te ondervangen of te vermijden.


Brondocumenten


Historie