T00968

Toezegging Onafhankelijke adviescommissie bezwaar (31.706)De staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie-Klein-Breteler c.s., toe in overleg te treden met het CAK over een in te stellen onafhankelijke adviescommissie ten behoeve van de beslissing op door verzekerden in te dienen bezwaarschriften.


Kerngegevens

Nummer T00968
Status voldaan
Datum toezegging 16 december 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. J.J.A.H. Klein Breteler (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen adviesorganen
bezwaarschriftprocedures
Kamerstukken Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (31.706)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 15 - blz. 731

Staatssecretaris Bussemaker: De heer Klein Breteler heeft een motie ingediend waarin wordt gevraagd om een onafhankelijke adviescommissie in te stellen ten behoeve van de beslissing op bezwaar. Ik snap de bedoeling van de motie. Ik ben van mening dat het CAK als zelfstandig bestuursorgaan tijdig en zorgvuldig zal beslissen op aanvragen en bezwaren. Er is bij mij geen aarzeling over dat het CAK dit niet goed zou doen. Als ik de zorgen van de Kamer kan wegnemen door in overleg te treden met het CAK over de in te stellen adviescommissie zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, dan ben ik daartoe bereid. Men kent de status van het CAK, dus ik moet daarmee overleggen. Ik vraag om mij de kans daartoe te geven. Ik probeer dat overleg af te ronden voor de stemmingen van volgende week. Mocht dat niet lukken, dan vraag ik om de motie nog even aan te houden.


Brondocumenten


Historie

  • 22 december 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 16 december 2008
    toezegging gedaan