Senaat steunt aanpak wanbetalers zorgverzekeringDe Eerste Kamer is na uitvoerig beraad uiteindelijk akkoord gegaan met de aanpak van de 280.000 wanbetalers bij de zorgverzekering op de manier zoals de regering heeft voorgesteld (31.736). De CDA-fractie bleef tijdens het plenair debat op 7 juli tot het laatste moment haar voorkeur uitspreken voor een privaatrechtelijke aanpak. Maar senator Van de Beeten boog tenslotte voor de vasthoudendheid van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de woorden “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.  Alleen de VVD-fractie stemde tegen het wetsvoorstel dat voorziet in mogelijkheden om de betaling van de nominale zorgverzekeringspremie na zes maanden min of meer af te dwingen met behulp van het College voor Zorgverzekeringen.

Woordvoerder Slagter-Roukema van de SP wees op het feit dat er al 95.000 personen zijn met een betalingsachterstand van tenminste drie jaar. Zij ziet dit probleem als zo ernstig, dat langer uitstel van wetgeving ongewenst zou zijn. Bovendien is volgens de SP-Senator onzeker of een alternatieve invordering, zoals het CDA voorstaat, wel effectief is. "We moeten nu maatregelen invoeren om het stapelen van schulden tegen te gaan. Door de invordering van achterstallige premies via het CVZ te realiseren, wordt er al na twee maanden premie-achterstand actie ondernomen, en dat is in het belang van zowel verzekerden als de betrokken ziektenkostenverzekeraars", aldus Slagter-Roukema.

Senator Swenker van de VVD-fractie vindt dat zorgverzekeraars het recht moeten krijgen de achterstallige premie bij de bron te innen , door inhouding op salaris of uitkering. CDA-senator Van de Beeten kwam met een ander alternatief. Om te beginnen zouden wanbetalers geprikkeld moeten worden tot een beter betaalgedrag door een hogere premie te vragen. Daarnaast zou aan verzekeraars een pandrecht toegekend moeten worden in het geval van achterstallige betalingen op loon, andere periodieke uitkeringen en de zorgtoeslag.

Minister Klink ging niet verder dan de toezegging dat zijn departement in een notitie de effecten van een private benadering (pandrecht of executoriale titel in de ZVW) nog dit jaar zal evalueren. Hij wil pas een aanpassing van de wet overwegen als bij een evaluatie in juni 2010 blijkt dat het aantal wanbetalers niet sterk is afgenomen als gevolg van de nieuwe aanpak van wanbetalers. Deze krijgen in het nu aangenomen wetsvoorstel na 2 en 4 maanden een aanmaning en tegelijk het aanbod om hulp te aanvaarden van een gemeentelijke instelling voor schuldsanering. Op deze wijze wil de regering zicht krijgen op mensen die niet willen en mensen die kunnen voldoen aan hun verplichting om zorgpremie te betalen. Minister Klink zei dat hij "heilig" gelooft dat zijn aanpak zal werken. Uiteindelijk gaat het erom dat het aantal wanbetalers zo klein mogelijk is en het aantal verzekerden zo groot mogelijk.

PvdA-senator Putters zei dat het niet aangaat een wet aan te nemen en nu al aan te geven dat deze op termijn wordt gewijzigd. De minister zei dat hij dat ook geenszins van plan is. Pas als de evaluatie uitwijst dat hij zich heeft vergist, zal hij eventueel een aanpassing van de wet voorleggen ter advisering aan de Raad van State.


Deel dit item: