T01041

Toezegging Risico/mogelijkheden inventarisatie van projectrealisatie in de buurt van Natura 2000 gebieden (31.721)De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een op-merking van het lid Smaling, toe om de Kamer te informeren over de inventarisatie van risico’s en mogelijkheden ter voorkoming van moeilijke situaties (realisatie van projecten) rondom Natura 2000-gebieden.


Kerngegevens

Nummer T01041
Status voldaan
Datum toezegging 24 maart 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Kamerleden prof. dr. ir. E.M.A. Smaling (SP)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Natura 2000-gebieden
Kamerstukken Wet versnelling besluitvorming wegprojecten (31.721)


Uit de stukken

Handelingen  2008-2009, nr.26 – blz. 1370

(...)

Minister Eurlings: Ja. De uitspraak van het Hof van Justitie inzake de kokkelvisserij – ik zeg dit tegen de heer Smaling – maakt duidelijk dat je alleen als je significante effecten kunt uitsluiten geen passende beoordeling hoeft te maken. Dat betekent in de praktijk dat voor elk project in of nabij een Natura 2000-gebied, want daar ging het om, zekerheidshalve altijd een passende beoordeling wordt gemaakt. In die zin denk ik dat wij daarmee de lijn naar behoren volgen.

De heer Smaling (SP): Voorzitter. De vraag was juist aan welke passende beoordeling de minister dacht. Als er rijstroken op de A1 of de A12 in een Natura 2000-gebied bij komen, is dat hoogstwaarschijnlijk significant verstorend. Ik vroeg mij af wat voor een passende beoordeling dan nog mogelijk was, behalve dat die extra rijstroken niet kunnen worden aangelegd, gezien de Natuurbeschermingswet.

Minister Eurlings: Tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer heb ik al toegezegd dat ik de eventuele risico’s op dit vlak samen met de collega van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal inventariseren en dat de Kamer daarover in het voorjaar wordt geïnformeerd. Dus wij zijn ermee bezig om juist dat te bekijken. Ik kom er dus graag op terug, maar het is moeilijk om daar nu op vooruit te lopen.

De heer Smaling (SP): Is dat een brief die wat breder ingaat op allerlei ruimtevraagstukken die ook met dit soort Europese richtlijnen te maken hebben? Ik herinner mij dat Verkeer en Waterstaat specifiek over Natura 2000 vraagtekens had of dat niet te veel belemmerend zou zijn.

Minister Eurlings: Dit gaat dus met name over Natura 2000, ook naar aanleiding van de terechte vraagstelling vanuit uw Kamer hoe dit gaat interfereren en hoe wij voorkomen dat dit tot tal van moeilijkheden gaat leiden. Hoe zorgen wij dat wij goed omgaan met de Natura 2000-gebieden? Daarop heb ik geantwoord dat ik een inventarisatie doe plaatsvinden. Ik kom daar graag heel binnenkort mee naar buiten met de collega van LNV.

Blz.  1380

(…) 

Minister Eurlings: Ik heb al gezegd dat ik terugkom op Natura 2000, samen met de minister van LNV. Wij gaan hier serieus mee om. Dit is geen doelredenering om alles aan de kant te schuiven, maar wij denken dat de bedoeling van Natura 2000 is dat er een stuk maatwerk kan plaatsvinden. Wij kijken hier precies naar en komen daar zeker op terug.


Brondocumenten


Historie