T01042

Toezegging Opleveringstoets (31.721)De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Smaling en Meindertsma, toe dat alsnog een opleveringstoets wordt opgenomen bij grote projecten.


Kerngegevens

Nummer T01042
Status voldaan
Datum toezegging 24 maart 2009
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Kamerleden M.C. Meindertsma (PvdA)
prof. dr. ir. E.M.A. Smaling (SP)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen oplevertoets projecten
Kamerstukken Wet versnelling besluitvorming wegprojecten (31.721)


Uit de stukken

Handelingen  2008-2009, nr.26 – blz. 1380

(...)

Minister Eurlings: De opleveringstoets wordt natuurlijk wel bekostigd, om even vooruit te lopen op wat gaat komen. Ik durf nog verder te gaan. Het kan zijn dat je op basis van vuistregels denkt uit te komen, maar dat later bij de opleveringstoets blijkt dat er meer nodig is. Dan moet je ook een soort marge hebben, in het mandje, zoals ik zei, om een aantal extra dingen te kunnen doen en te financieren om in de praktijk die extra bescherming te bieden. Het is juist de bedoeling dat wij dit punt meenemen. Dan kun je tegen mensen zeggen dat zij hoe het ook zij, linksom of rechtsom, in de praktijk voldoende zijn beschermd bij de opleveringstoets. Wij zijn dit nog aan het uitwerken, maar die opleveringstoets zal gewoon gebeuren, net als eventuele extra maatregelen. Het gaat erom dat mensen niet tien jaar van tevoren een stuk zekerheid denken te krijgen op de tafel van de rechter, maar dat zij, als de weg er echt ligt, in de praktijk die zekerheid hebben door die toets en door de maatregelen die wij als gevolg daarvan nemen.

De heer Smaling (SP): De commissie-Elverding benadrukt heel sterk de behoefte aan budgetzekerheid van projecten in de toekomst. Dat lijkt mij logisch, maar het houdt volgens mij op bij de implementatiefase. De opleveringstoets kan uitwijzen dat er helemaal geen negatieve milieueffecten zijn, of juist een heleboel, waardoor je extra budget nodig hebt. Het is dus een flexibel deel van het budget, dat je niet in een begroting opneemt omdat je niet weet of je het nodig hebt.

Mevrouw Meindertsma (PvdA): In het verslag heb ik gevraagd of er een opleveringstoets was. Ik kreeg als antwoord dat die er niet zou komen. Ik ben heel verheugd dat ik in het staartje van dit debat alsnog hoor dat wij bij deze projecten toch een opleveringstoets krijgen. Ik dank de minister hartelijk voor deze toezegging.

Minister Eurlings: Ik ben bang dat ik dan toch te Limburgs spreek, met mijn enigszins toenemende vermoeidheid; mijn excuses daarvoor. Laat ik proberen om goed gearticuleerd te zeggen dat ik het had over Elverding-2, wanneer wij grotere projecten gaan uitvoeren, waarbij de zekerheid niet zit in de modelvorming van tevoren, maar in de opleveringstoets in de praktijk. Ik dacht de vraag van de heer Smaling zo te begrijpen dat hij zegt: als je straks geen budget hebt, is het een wassen neus. Dan ga je wat opleveringstoetsen uitvoeren als de weg er ligt, maar dan is er niets meer. Wat ik wil zeggen is, dat het voor een deel gaat om de kwaliteit van de vuistregels. Die moeten dan weer zo precies zijn dat je er een inschatting van kunt maken waar je ongeveer uitkomt. Dan moet je een onzekerheidsmarge hebben. Hoe je het in het begin financieel begroot, is ook een technische zaak. Ook het ministerie van Financiën zal meekijken. Misschien moet je een soort marge of buffer aanhouden. Het punt dat ik hier wil maken, is dat de opleveringstoets serieus is en dat wij extra maatregelen zullen nemen als die nodig zijn.


Brondocumenten


Historie

 • 20 augustus 2010
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: In het wetsvoorstel tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (kortweg: voorstel herziening Tracéwet) is voorzien in de wettelijke verankering van een opleveringstoets. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt hier nadere uitleg aan gegeven. Het wetsvoorstel is op 27 april 2010 naar de Tweede Kamer verzonden (32 377, nr. 2).
 • 9 maart 2010
  nieuwe deadline: 1 juli 2010
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet heeft de minister niet zozeer aangegeven dat de opleveringstoets alsnog wordt opgenomen bij grote projecten, maar dat het gebruik van de opleveringstoets bij de genoemde grote projecten wordt gekoppeld aan «Elverding-2»; de aanstaande, structurele herziening van de Tracéwet. De opleveringstoets zal worden toegepast na
  vaststelling van de structureel herziene Tracéwet. De oplevertoets wordt verankerd in de structurele herziening van de Tracéwet waarvan is voorzien dat deze per 1 januari 2011 in werking treedt. Daarmee zal volledig worden voldaan aan de gedane toezegging.
  documenten:
 • 18 september 2009
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  Opmerking: Op dit moment werk ik samen met mijn collega van VROM aan een definitief voorstel voor de invulling van de oplevertoets.
 • 24 maart 2009
  toezegging gedaan