T01058

Toezegging interne verkenning (31.736)Minister Klink zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Van de Beeten, de interne verkenning naar de mogelijkheid van een privaatrechtelijk regime (hetzij via executoriale titel, hetzij via pandrecht) in de loop van 2009 aan de Kamer te doen toekomen. Hierbij geeft de minister aan dat een interne verkenning voor hem pas relevant wordt tegen de achtergrond van de resultaten van onderhavig wetsvoorstel. De eerste resultaten zullen in juni 2010 bekend zijn, aldus de minister.


Kerngegevens

Nummer T01058
Status voldaan
Datum toezegging 6 juli 2009
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden mr. R.H. van de Beeten (CDA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen interne verkenning
pandrecht
privaatrecht
wanbetalers
zorgverzekeringen
Kamerstukken Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (31.736)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 39, blz. 1789-1801

(...)

Blz. 1789

De heer Van de Beeten (CDA): “Dan het alternatief van het pandrecht. De minister heeft aan mijn adres daarover zeer veel lovende woorden gesproken. Dank daarvoor.”

(…)

Blz. 1794

Minister Klink: “Als de Kamer het voorgestelde alternatief omarmt als een beter alternatief en niet met het voorliggende wetsvoorstel instemt, dan zou dat betekenen dat het tegengaan van structurele maatregelen om het aantal wanbetalers te verminderen voor de tussenliggende periode vertraging oploopt, dus tot aan de wetswijzigingen, terwijl tegelijkertijd niet zeker is in hoeverre het vestigen van pandrecht dan wel de executoriale titel daadwerkelijk minder wanbetalers oplevert dan het regime dat nu voorligt. Ik ben natuurlijk bereid om daarnaar te kijken. De charme van het pandrecht en de executoriale titel is dat het binnen het privaatrechtelijke domein wordt gehouden; ik vind dat inderdaad charmant aan het geheel. Bovendien kan het wellicht effectief zijn. Ik wil ernaar kijken, maar gegeven de ongewisheden lijkt het mij niet opportuun – ook gegeven de overgangsproblemen – om af te zien van het voorliggende wetsvoorstel, om het huiselijk te zeggen.”

(…)

Minister Klink: “Daarvoor is naar mijn stellige overtuiging dit wetsvoorstel nu noodzakelijk. Wel ben ik graag bereid om in de tussentijd te onderzoeken of het CDA-voorstel als alternatief kan dienen, dan wel als aanvullende wetgeving elementen in zich bergt die ook gerealiseerd kunnen worden.”

(…)

Blz. 1799

Minister Klink: “Natuurlijk zullen wij alternatieven bezien voor dit stelsel. De eerste resultaten komen in juni 2010. Voordien zal ik überhaupt niet overwegen om op een ander regime over te gaan. Ik zeg dat ook tegen de CDA-fractie. Het zou namelijk ook bestuurlijk knap onverantwoord zijn om nu een wet aan te nemen, over drie maanden een verkenning te doen en vervolgens op grond van juridische charme en dergelijke op een ander regime over te gaan. Dat ga ik echt niet doen. Wat ik wel zal doen, is in 2010 bekijken hoe deze wet uitpakt. Dan is de verkenning naar de eventuele alternatieven rond. Die wil ik de Kamer best in de loop van dit jaar doen toekomen. Ik zal die verkenning echter afwegen tegen de resultaten van dit wetgevingstraject, waarin ik geloof. Dat moge duidelijk zijn. Zo zit de timing in elkaar. Dit regime is naar mijn overtuiging sluitend. De resultaten ervan zal ik in 2010 beoordelen en tegen die achtergrond zal ik ook alternatieven beoordelen.”

(…)

De heer Van de Beeten (CDA): “Ik hoor de minister zeggen dat hij bereid is om zelfs nog dit jaar met een notitie te komen over die verkenning.”

(…)

Blz. 1800

Minister Klink: “Ten eerste laat ik intern een verkenning doen naar de mogelijkheid van een privaatrechtelijk regime, hetzij via executoriale titel hetzij via pandrecht. Ten tweede is die verkenning voor mij pas echt relevant tegen de achtergrond van de resultaten die wij met dit wetsvoorstel binnenhalen, waar ik grote verwachtingen van heb. Die resultaten kennen we pas in 2010. Die zijn voor mij maatgevend voor het antwoord op de vraag of er überhaupt een alternatief in beeld is; laat dat duidelijk zijn. Pas op het moment dat voor een alternatief wordt gekozen, is de route naar de Raad van State aan de orde. Ik wil deze Kamer de resultaten van mijn verkenning niet onthouden wanneer deze bekend zijn, maar dat gaat altijd buiten de resultaten van dit wetsvoorstel om. Die zijn pas in 2010 helder. Laat een ding duidelijk zijn: dit is naar mijn beleving een sluitend systeem.”


Brondocumenten


Historie