T01104

Toezegging Advies basisverzekering (29.248/29.247)De minister van VWS informeert de Kamer in de loop van 2010 over de conclusies die hij zal verbinden aan het advies van het CVZ over het al dan niet opnemen van zorgonderdelen in de basisverzekering.


Kerngegevens

Nummer T01104
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2009
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen basisverzekering
Diagnose Behandeling Combinaties
Kamerstukken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, C,  blz. 8

Minister Klink:

In Nederland is het niet automatisch zo dat zorg die in een richtlijn of zorgstandaard wordt beschreven tot het verzekerd pakket behoort. Het wel of niet opnemen van zorg in het basispakket vergt noodzakelijke afwegingen ten aanzien van de doelmatigheid, effectiviteit en budgettaire inpasbaarheid daarvan. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft

hierbij een belangrijke adviserende taak. Voor diabeteszorg valt bijvoorbeeld het onderdeel fysiotherapie van de gecombineerde leefstijlinterventie en podotherapie geleverd door een podotherapeut niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook voor COPD en CVR valt hetzelfde fysiotherapie-onderdeel buiten het pakket. Het CVZ zal in het voorjaar adviseren over het al dan niet opnemen van deze onderdelen in de basis verzekering. Ik zal u in de loop van het volgend jaar informeren over de conclusies die ik daaraan wil verbinden.


Brondocumenten


Historie