T01128

Toezegging Informatie over ontwikkelingen rondom Verordening Nr. 1286/2009 (22.112)De minister van Buitenlandse Zaken, de heer Verhagen, zegt de Kamer, naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor Justitie, toe haar een jaar na de inwerkingtreding van Verordening Nr. 1286/2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’idanetwerk en de Taliban te informeren over de ontwikkelingen rondom de verordening.


Kerngegevens

Nummer T01128
Status voldaan
Datum toezegging 19 januari 2010
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Al Qaida
Osama bin Laden
Taliban
Kamerstukken Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2009-2010, 22112, DO

De vaste commissie voor Justitie: De commissie wil graag met betrekking tot het onderwerp van de beperkende maatregelen (zoals bevriezing van tegoeden en economische middelen) nadere informatie van u ontvangen. In de eerste plaats ontvangt zij graag van u een overzicht van relevante recente ontwikkelingen op VN-niveau met betrekking tot dit onderwerp. Voorts verzoekt zij u vriendelijk de Eerste Kamer een jaar na de inwerkingtreding van de verordening te informeren over de werking en effectiviteit ervan. Daarbij dient zowel te worden ingegaan op de effectieve bestrijding van terrorisme als op de rechtsbescherming van personen tegen wie beperkende maatregelen genomen worden.

(…)

Minister Verhagen: Zoals de vast commissie in haar brief aangeeft is Verordening Nr. 1286/2009 op 26 december 2009 in werking getreden. Uiteraard ben ik bereid u een jaar na inwerkingtreding te informeren over de ontwikkelingen omtrent de Verordening.


Brondocumenten


Historie