Kamervoorzitter uitgenodigd voor G20-conferentie van parlementsvoorzittersVan der Linden dringt aan op internationale aanpak wereldvoedseltekort ('Food first!')

De ongelijke verdeling van voedsel in de wereld en de ondervoeding die daarvan het gevolg is, vormen een bedreiging voor de stabiliteit in de wereld. Dit stelt de Voorzitter van de Eerste Kamer, drs. P.R.H.M. (René) Van der Linden, in een bijdrage aan de conferentie van parlementvoorzitters van landen die deel uitmaken van de G20.

De G20 (Groep van 20) is een groep bestaande uit 19 van de landen met de grootste nationale economieën en de Europese Unie. De Kamervoorzitter was door zijn Canadese collega, Senaatsvoorzitter Noël Kinsella, uitgenodigd om aan de conferentie deel te nemen, ondanks het feit dat Nederland geen vaste plaats heeft in de G20. Door ontwikkelingen rond de kabinetsformatie heeft de Kamervoorzitter die zich als vaste adviseur van het staatshoofd voor consultaties beschikbaar moet houden, zich kort voor de aanvang van de conferentie als deelnemer moeten terugtrekken. Op nadrukkelijk verzoek van conferentievoorzitter Noël Kinsella is zijn toespraak uitgesproken door de Ambassadeur van Nederland in Canada, drs. W.J.P. Geerts.

In zijn betoog, uitgesproken op 3 september in de Canadese hoofdstad Ottawa, roept Van der Linden collega-parlementsvoorzitters op om de invloed van volksvertegenwoordigingen aan te wenden om financiële toezeggingen na te komen die welvarende landen bij verschillende donorconferenties aan arme landen recentelijk hebben gedaan. Uitwisseling van landbouwexpertise, betrokkenheid van de private sector en een versterking van lokale landbouw door onder meer kleinschalige kredietverlening helpt economisch zwakkere landen om voedselzekerheid te kunnen garanderen. Op deze terreinen zijn Nederlandse bedrijven en instellingen zeer actief en nemen zij in internationale projecten het voortouw, aldus Kamervoorzitter Van der Linden.

De conferentie vindt plaats van 2 tot en met 5 september in aansluiting op de G20 top van juni 2010 van regeringsleiders. De Voorzitters van de twintig nationale parlementen beraden zich op vormen van dialoog en samenwerking tussen staten in het belang van de economische stabiliteit in de wereld. In het kader van internationale parlementaire diplomatie versterken parlementen hun onderlinge contacten door overleg tussen delegaties van Kamereden en hun Voorzitters. Tijdens de interparlementaire conferentie in Ottawa stonden landbouwproductie, voedsel- en grondstoffendistributie en voedselzekerheid op mondiaal niveau centraal.

Volgens een recente schatting van de wereldvoedselorganisatie FAO is meer dan een miljard mensen slecht gevoed, terwijl er in principe mondiaal gezien meer dan genoeg voedsel wordt geproduceerd. 'Gebrek aan voedsel is niet alleen een aantasting van fundamentele mensenrechten; het kan ook leiden tot sociale en economische ontwrichting', waarschuwt Van der Linden. In dit verband refereert hij aan een uitspraak van de Eerste Kamer, die in mei 2004 met algemene stemmen de motie Rabbinge (EK 29.200 V, D) aannam. In deze motie, mede ondertekend door Van der Linden, riep de Senaat de Nederlandse regering op om in de lopende programma's voor ontwikkelingssamenwerking de bevordering van de agrarische productie en voedselzekerheid centraal te stellen, met inschakeling van de kennis van Nederlandse bedrijven.

Voor de bestrijding van voedselschaarste verwijst Van der Linden naar vijf algemene uitgangspunten, zoals die in november 2009 zijn aanvaard tijdens de World Food Summit in Rome. Deze zijn: autonomie en eigen verantwoordelijkheid van staten in hun methoden van voedingsproductie, solidariteit van welvarende met armere landen, subsidiariteit bij de uitvoering van internationale overeenkomsten, nauwere samenwerking tussen organisaties en fondsen van de VN en als vijfde een versterkte inzet op publiek-private constructies bij de realisatie van landbouwontwikkeling.

Het waarborgen van voedselzekerheid, een gelijke toegang van volkeren tot de energiebronnen en het bestrijden van de gevolgen van de klimaatsverandering zijn volgens hem van cruciaal belang voor de gehele wereldgemeenschap. 'Tegenstellingen moeten worden opgelost aan conferentietafels, voordat zij tot conflicten tussen of in staten leiden', aldus Kamervoorzitter Van der Linden. Hij besluit zijn betoog met een oproep tot nauwe samenwerking en gecoördineerd overleg tussen overheden, multilaterale organisaties en private instellingen teneinde te komen tot een rechtvaardige verdeling van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

Klik hier voor de volledige tekst van de toespraak van Kamervoorzitter Van der LindenPDF-document


Deel dit item: