T01226

Toezegging Ontheffing griffierecht in lagere regelgeving voor bepaalde categorieën zaken (31.758)De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van de Leden van de Beeten en Quik-Schuijt, toe in lagere regelgeving vast te leggen dat bij het indienen van een verweerschrift tegen jeugdbeschermingsmaatregelen geen griffierecht verschuldigd is.


Kerngegevens

Nummer T01226
Status voldaan
Datum toezegging 28 september 2010
Deadline 1 juli 2012
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. R.H. van de Beeten (CDA)
mr. A.C. Quik-Schuijt (SP)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen griffierechten
ontheffing griffierecht
Kamerstukken Wet griffierechten burgerlijke zaken (31.758)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 1 - blz. 12

Mevrouw Quik-Schuijt (SP): "Dank aan de minister voor de toezegging op bladzijde 9 van de nota naar aanleiding van het verslag van 31 augustus 2010 dat hij, in de lagere  regelgeving, een vrijstelling van heffing van griffierechten zal opnemen voor ouders die een verweerschrift willen indienen tegen een verzoek tot toepassing van  kinderbeschermingsmaatregelen. Kunnen wij deze toezegging registreren in onze toezeggingenregistratie?"

Handelingen I 2010-2011, nr. 1 - blz. 14

De heer Van de Beeten (CDA): "Mijn laatste punt is dat de minister naar aanleiding van vragen van mevrouw Quik-Schuijt heeft opgemerkt dat hij met betrekking tot de jeugdbeschermingsmaatregelen in lagere regelgeving wil vastleggen dat er geen griffierecht verschuldigd zal zijn. Waarop baseert hij dat hij de hardheidsclausule op deze wijze bij AMvB of ministeriële regeling mag invullen? Mij lijkt dit nogal een moeilijke weg. Als dit inderdaad een moeilijke weg blijkt te zijn, kan dit in het kader van de reparatiewet meteen worden meegenomen."

Handelingen I 2010-2011, nr. 1 - blz. 29

Minister Hirsch Ballin: " De heer Van de Beeten heeft een vraag gesteld over de oplegging van een kinderbeschermingsmaatregel en over de grondslag daarvan. Artikel 4, lid 3, van de wet biedt de mogelijkheid om ten aanzien van bepaalde categorieën van zaken te bepalen dat daarin geen griffierecht zal worden geheven. Die mogelijkheid zou ik graag aangrijpen om de toezegging waar de heer Van de Beeten naar vroeg, gestand te doen."


Brondocumenten


Historie