T01241

Toezegging Toezenden inhoudelijke reactie rapport veiligheid justitiële jeugdinrichtingen (31.915)De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden van de SP-fractie en van de PvdA-fractie, toe de Eindrapportage Kwaliteitsverbetering justitiële jeugdinrichtingen alsmede de inhoudelijke reactie daarop, te zenden aan de Kamer.


Kerngegevens

Nummer T01241
Status voldaan
Datum toezegging 25 november 2010
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Kamerleden M.J.M. Kox (SP)
drs. H.C.P. Noten (PvdA)
Commissie commissie voor Justitie (Just.)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie brief/nota
Onderwerpen justitiële inrichtingen
justitiële jeugdinrichtingen
veiligheid
Kamerstukken Aanpassing tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties (31.915)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2010/11, nr. E - blz. 5.

Deze leden stelden verder vragen over de beschikbaarheid van psychiatrische expertise

in de inrichtingen. Ook wilden zij weten hoe het is gesteld met de veiligheid in de

justitiële jeugdinrichtingen. Het eindrapport van de gezamenlijke Inspecties, waarnaar

deze leden vroegen, is inmiddels gereed. Bij de toezending aan de Tweede Kamer van de

Eindrapportage Kwaliteitsverbetering justitiële jeugdinrichtingen zal op deze laatste

bevindingen van de gezamenlijke Inspecties een inhoudelijke reactie worden gegeven. Ik

zeg deze leden graag toe dat ook de Eerste Kamer bij die gelegenheid de inhoudelijke

reactie op dit openbare rapport zal ontvangen.


Brondocumenten


Historie