Dinsdag 18 januari 2011 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie voor VROM/WWI, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)procedure

bespreking

planning beleidsdebat MBO en de expertmeeting

bespreking

conceptbrief als reactie op de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2010 (32500 VIII, 123) met beleidsreactie inzake het onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar; aanvullend onderzoek’ (TK 32.123 VIII, nr. 144PDF-document en bijlagePDF-document) in het kader van de

bespreking

briefPDF-document met (bijlage 1: brief aan EurocommissarisPDF-document, bijlage 2: reactie interim-evaluatiePDF-document) van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 januari 2011 inzake Consultatie Leven Lang Leren-Programma 2014-2020


Vergaderstukken