Deel senaat stemt tegen begroting LNV De Eerste Kamer heeft de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2011 (32.500 XIV) dinsdag 29 maart aangenomen, met de stemmen tegen de fracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. De motivering van de tegenstemmers is dat in vergelijking met landbouw het natuurbeheer er te bekaaid af komt in de plannen van de regering, met name door bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur. Aan het natuurbeleid wijdde de senaat op 22 maart een speciaal beleiddebat, dat werd gevoerd met verantwoordelijk staatssecretaris Bleker. Bij dit debat werd een aantal moties ingediend, waarover op 29 maart werd gestemd.

Ruimtelijke ordening

De senaat aanvaardde de motie Tiesinga, waarin de regering wordt verzocht bij de herziening van de natuurwetgeving er zorg voor te dragen dat er geen bovengeschiktheid bestaat van natuurwetgeving ten opzichte van de ruimtelijke ordening. Een evenwichtige inbedding is volgens de motie Tiesinga de essentie. Ook zou het statisch soortgericht beleid moeten verschuiven naar meer gebiedsgericht beleid dat het gehele ecosysteem beschouwt. Tenslotte zou de regering er volgens de motie Tiesinga voor moeten zorgen dat de creativiteit van bewoners en gebruikers van het landelijk gebied wordt gestimuleerd.

Ook een motie van VVD-senator Schaap kreeg steun van een meerderheid in de Eerste Kamer. De motie vraagt de regering om de uitvoering van het natuurbeleid over te dragen aan de provincies en hierbij uit te gaan van het uitgangspunt dat dit een autonome provinciale bevoegdheid is.


Deel dit item: