Dinsdag 10 mei 2011 aansluitend aan de vergadering van de commissies JBZ, Justitie en SZW, commissies Justitie en JBZ-Raadinbreng

schriftelijk overleg met de regering over het evaluatierapport van de dataretentierichtlijn

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 18 april 2011 in reactie op de brief van de commissies van 8 februari jl. naar aanleiding van het Eindrapport Nulmeting Bewaarplicht opgenomen in het verslag van een schriftelijke overleg (EK 31.145, U met bijlagen) in het kader van de

behorende bij

bespreking

brief van de Europese Commissie van 20 april 2011 als antwoord op de brief van de Eerste Kamer van 2 november 2010 over de algemene doorgifte van passagiersgegevens aan derde landen


Vergaderstukken