Dertien kandidatenlijsten ingediend voor verkiezingen Eerste KamerDe Kiesraad heeft op donderdag 28 april de kandidatenlijsten vastgesteld met de namen van kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen. Het gaat om dertien lijsten die op 19 april zijn ingediend door politieke geledingen die aan de Kamerverkiezingen willen deelnemen. De Kiesraad heeft de geldigheid van de lijsten getoetst en de gegevens van de kandidaten op juistheid en volledigheid gecontroleerd. Tijdens een openbare zitting, die plaatsvond in de plenaire Zaal van de Eerste Kamer, verklaarde de Kiesraad alle lijsten geldig, evenals de daarboven geplaatste aanduidingen (namen) van de politieke partijen. Verder nam de Raad een besluit over de nummering van de lijsten in een rangorde van 1 tot en met 13.

Aan de verkiezingen op 23 mei nemen dertien politieke organisaties of lijsten deel, waarvan drie voor het eerst een lijst hebben ingediend met kandidaten voor de Eerste Kamer. Het betreft de Partij voor de Vrijheid (PVV), de partij 50PLUS en de lijst Ruud Koornstra. De overige tien ingediende lijsten zijn op dit moment al vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

Representatie per provincie

De partijen CDA, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en PVV kunnen aan de Eerste Kamerverkiezingen deelnemen namens de kiezers in alle twaalf provincies van Nederland. De ChristenUnie, de SGP, de Partij voor de dieren, de Onafhankelijke Senaatsfractie, de lijst Koornstra en de partij 50PLUS konden bij de Kiesraad geen verklaringen overleggen waaruit blijkt dat zij alle provincies representeren. De mate waarin zij het electoraat van 566 provinciale statenleden representeren verschilt per lijst. Sinds een wijziging van de Kieswet die vorig jaar van kracht werd zijn bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer geen lijstencombinaties mogelijk.

De lijst Koornstra nam niet deel aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten die op 2 maart werden gehouden. De heer Koornstra, die alleen zichzelf heeft gekandideerd, neemt formeel gesproken deel als 'blanco lijst' omdat zijn politieke geleding nog geen naam draagt. Koornstra maakt gebruik van het recht dat de Kieswet biedt aan burgers om zich rechtstreeks te kandideren voor de Eerste Kamer.

Formele uitslag op 25 mei

De verkiezingen voor de Eerste Kamer worden gehouden op maandag 23 mei. Op die datum brengen 566 leden van provinciale staten in de twaalf provincies om 15.00 uur hun stem uit op de kandidaten voor de Eerste Kamer. Twee dagen later, op 25 mei, wordt de uitslag van de verkiezingen vastgesteld door het centraal stembureau, de Kiesraad. Ook deze zitting vindt plaats in de vergaderzaal van de Eerste Kamer.

De Kiesraad is het centraal stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement. De Raad, die is samengesteld uit acht bij Koninklijk besluit benoemde leden, stelt de verkiezingsuitslagen officieel vast en maakt deze in het openbaar bekend. De openbare zitting van de Raad werd geleid door zijn voorzitter, prof. mr. H.R.B.M. Kummeling.


Deel dit item: