Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen (31.763)

Wijziging Monumentenwet 1998 en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake modernisering monumentenzorg (32.433)

debat over het verslag van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten

Wet uniformering loonbegrip (32.131)

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen (32.134)

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure (31.546)

* (Dit was een spreker tijdens de eerste termijn van de Kamer op 16 november 2010)

Deze sprekerslijst kan nog gewijzigd worden.