Senaat gaat akkoord met modernisering monumentenzorgDe Eerste Kamer heeft op 31 mei ingestemd met de modernisering van de monumentenzorg door een wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wetsvoorstel 32.433). Alleen de SP-fractie stemde tegen; alle andere fracties stemden voor.

De PvdA-fractie stemden voor na aanvankelijke aarzelingen, zo zei senator Meindertsma in een stemverklaring. In het bijzonder was de PvdA beducht voor het inperking van de inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden. In een motie (EK 32.433, E), ingediend tijdens het debat over de wetswijzigingen op 24 mei, vroeg de PvdA daarom aan de regering om samen met andere overheden, veldpartij en deskundigen op het gebied van cultuurhistorie en bouwhistorie normen op te stellen waar cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek aan moet voldoen. De regering kwam tijdens het debat aan dit verlangen tegemoet met de toezegging dat zulke normen er komen en dat zij waar mogelijk worden verankerd in juridische en financiële regelingen. Deze toezegging bracht de PvdA ertoe de motie in te trekken en voor het wetsvoorstel modernisering monumentenzorg te stemmen.


Deel dit item: