T01343

Toezegging AIV-advies samenwerking NAVO en EU (32.500 V / 32.500 X)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van de leden Russell (CDA) en Vliegenthart (SP), toe aan het kabinet voor te stellen een adviesaanvraag in te dienen bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de contouren en de toekomstmogelijkheden van de samenwerking tussen de NAVO en de EU en de AIV-aanvraag vooraf ter inzage aan de Eerste Kamer te zenden.


Kerngegevens

Nummer T01343
Status voldaan
Datum toezegging 20 juni 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden generaal-majoor der Mariniers (b.d.) F.E. van Kappen (VVD)
mr. P.W.L. Russell (CDA)
dr. A. Vliegenthart (SP)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen AIV, adviesaanvragen
EU
NAVO
NAVO Strategisch Concept
Kamerstukken Begrotingsstaten Defensie 2011 (32.500 X)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 18, item 2, blz. 9

De heer Russell (CDA):

Voorzitter. Ik kom even terug op de verhouding tussen de NAVO en de Europese Unie. Het ligt natuurlijk iets ingewikkelder. Is de heer Vliegenthart het daarmee eens? Turkije is lid van de NAVO en Cyprus van de EU. De heer Vliegenthart vraagt deze regering, in haar antwoord contouren te schetsen. Dat bracht mij op het volgende idee en vraag aan hem. Is het niet een idee om gezamenlijk aan de regering te vragen, deze vraag bijvoorbeeld aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken voor te leggen en om die raad te vragen om dergelijke contouren en toekomstmogelijkheden eens uit te werken met inachtneming van alle problemen wat dat betreft? Voelt hij daar ook voor?

De heer Vliegenthart (SP):

Voorzitter. Ik ben het volledig met de heer Russell eens. Ik ben het ook erg met hem eens dat we dit moeten voorleggen aan de AIV. Deze Kamer neemt dan alleen wel de verplichting op zich om daarop terug te blijven komen en om er nog eens over te debatteren.

Handelingen I 2010/11, nr. 18, item 7, blz. 38

Minister Rosenthal:

De heer Russell anticipeerde al op het soort reflecties dat ik op het punt van de samenwerking tussen de NAVO en de EU zou geven. Het is inderdaad zo dat wij de laatste jaren minder vooruitgang hebben geboekt dan wij mochten hopen en wensen. Wij zitten met het keiharde obstakel dat al is genoemd, maar dat neemt niet weg dat wij verdere stappen moeten zetten. Ik wil de suggestie van de heer Russell om deze kwestie voor te leggen aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken, overnemen. Ik zal aan mijn collegae in het kabinet voorstellen om de AIV op dit punt een stevig advies te laten uitbrengen, zodat Nederland ermee verder kan.

De heer Russell (CDA):

Dat was ook ongeveer mijn idee. Ik hoor met groot plezier de inzet van de regering tot nu toe om dit op de agenda te zetten en te houden en dit ook in het strategisch plan opgenomen te krijgen. Ik hoop dan wel dat de vraag aan de AIV niet alleen de inventarisatie van de problematiek, maar ook de oplossing levert. Dan zou je het momentum kunnen bewaren. Dat hoor ik de minister zeggen. Wat mij betreft zou het doel zijn om dan door te pakken en een opvolging te vinden voor de Nederlandse initiatieven die er al waren. Ik dank de minister voor zijn toezegging.

De heer Russell (CDA):

Als zo'n advies er ligt, met mogelijke oplossingen, dan lijkt het voor de hand te liggen dat de Kamer daarover met de minister debatteert en de puntjes op de i zet. Daarover zijn de heer Vliegenthart en ik het helemaal eens.

Handelingen I 2010/11, nr. 18, item 8, blz. 61

De heer Van Kappen (VVD):

Het gaat mij er nu juist om dat de NAVO en de EU  complementaire organisaties zijn. De NAVO is een politiek-militaire organisatie. Bij een samengestelde dreiging kunnen alleen maar de politieke component en de militaire component afgedekt worden, omdat de NAVO geen toegang heeft tot de civiele machtsmiddelen van naties. Die heeft de EU wel. Samenwerking tussen de EU en de NAVO om het hele spectrum te kunnen bestrijken, zou het meest logisch zijn. Het probleem is namelijk als volgt. Ik heb stukken gezien in mijn andere functies waarop stond: "releasable to PfPnations", maar niet bestemd voor de EU. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Cyprus en allerlei andere blokkades. Als wij niet ons best doen om op een gegeven moment gaten te slaan in die muur, gaat een zeer belangrijk stuk samenwerking verloren tussen de EU en de NAVO, die eigenlijk natuurlijke, complementaire organisaties zijn. Daarom ben ik zo blij met de toezegging van de minister om de AIV er eens naar te laten kijken. In plaats van elke keer te roepen "hoe moeten we Cyprus oplossen; anders komen wij niet verder", denk ik dat er ook andere methodes zijn om weer wat schot in de zaak te brengen.

Minister Rosenthal:

Ik heb de opmerkingen van de heer van Kappen goed verstaan. Ik voeg er meteen aan toe, zo zeg ik in het bijzonder tegen mevrouw Böhler, dat ik ook de AIV-aanvraag weer met genoegen ter inzage laat deponeren in de Eerste Kamer.


Brondocumenten


Historie