T01349

Toezegging Onderwijs in fragiele staten (32.500 V)De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Eigeman (PvdA) en Smaling (SP), toe actief te blijven op het gebied van onderwijs in fragiele staten en het beurzenprogramma, waar dat past in de speerpunten van de regering, niet zomaar terzijde te schuiven.


Kerngegevens

Nummer T01349
Status voldaan
Datum toezegging 5 april 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. J.H. Eigeman (PvdA)
prof. dr. ir. E.M.A. Smaling (SP)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen onderwijs
ontwikkelingssamenwerking
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 6, blz. 21

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. Op onderwijs dreigen zware kortingen. Ik laat basiseducatie hier buiten beschouwing en concentreer me op het hoger onderwijs en met name de beurzenprogramma's. Die horen traditioneel bij het laaghangend fruit, want ze worden immers per jaar toegekend. Het valt mijn fractie op dat er altijd in termen van beurzen wordt gesproken en nooit in termen van studenten met een gezicht. Alsof het allemaal Facebook-vrienden zijn die nog geen foto hebben geplaatst, met allemaal hetzelfde grijsblauwe silhouet. Veel instellingen die hoger onderwijs aanbieden, houden echter een uitgebreid alumninetwerk bij. Je ziet dan welke carrièresprongen mensen maken vanwege hun studie. Loop een ministerie binnen in Afrika en je wordt zoveel professioneler ontvangen dan twintig, dertig jaar geleden. Ga naar een universiteit en zie daar die docent uitblinken met de analytische en didactische kwaliteiten die hij of zij zich hier heeft eigen gemaakt. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn en ervan profiteren.

[...]

Met andere woorden, de slag die de staatssecretaris zou kunnen maken is: kort hier niet

zo zwaar op, maar help om curricula relevanter te maken. Doe meer aan beroepsopleidingen en laat bedrijfsleven en ngo's meedraaien met specifieke modules.

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 6, blz. 14

De heer Eigeman (PvdA):

Ik heb al het een en ander naar voren gebracht over de samenhang tussen de verschillende thema's. Het voorbeeld van het mogelijke project op de Molukken is mijn inziens helder. Focus op water en voedsel verliest betekenis wanneer er onvoldoende borging is van een basaal rechtssysteem en van adequaat bestuur op nationaal en lokaal niveau. Het aanbrengen van focus in de inhoudelijke thema's zal dus op een andere manier gestalte moeten krijgen. Ik vraag bijzondere aandacht voor het onderwijs. Ik weiger te accepteren dat een basisvoorziening wordt teruggebracht tot een parafrase als "schooltjes bouwen". Mijn stelling is: geen bedrijvigheid zonder adequaat onderwijs. Ik vraag de staatssecretaris daarop te reageren, maar niet met een antwoord over schooltjes bouwen. Ik vraag hem toe te lichten waarom de uitgebreide Nederlandse ervaring bij het opbouwen van systemen en methodiek op onderwijsgebied moet worden afgebouwd, waarom dat goed is voor het Nederlands belang maar ook wie die taak gaat overnemen als wij het niet meer doen. Afhankelijk van het antwoord van de regering overweegt mijn fractie op dat punt een uitspraak van de Kamer te vragen.

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 8, blz. 49

Staatssecretaris Knapen:

Voorzitter. Ik heb nog een paar opmerkingen over onderwijs. We gaan misschien minder doen aan basisonderwijs, zoals de PvdA-fractie zei, maar dat geldt niet voor beroepsonderwijs. In meer algemene zin blijven we actief bezig met onderwijs in fragiele staten. Het beurzenprogramma zullen we, waar dat past in onze speerpunten, niet zomaar terzijde schuiven. We zullen er goed naar kijken. Ik heb ook goed in mijn oren geknoopt wat daarover vandaag is gezegd.


Brondocumenten


Historie