T01350

Toezegging Europees Ontwikkelingsfonds onder EU-begroting (32.500 V)De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag en motie van het lid Willems (CDA), toe het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) onder de EU-begroting te willen brengen en dit als inzet te nemen bij de onderhandelingen over financiële perspectieven.


Kerngegevens

Nummer T01350
Status voldaan
Datum toezegging 5 april 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden ir. R. Willems (CDA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen EU-begroting
Europees Ontwikkelingsfonds
ontwikkelingssamenwerking
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 6, blz. 16-17

De heer Willems (CDA):

Een ander probleem is dat het EOF, dat al decennialang bestaat, nu niet onder het EU-budget valt. Is de staatssecretaris bereid om te bepleiten dat dit budget een normaal onderdeel van het EU-budget wordt, dat dit budget verlaagd wordt en dat de EU zich meer zal toeleggen op coördinatie dan op het uitgeven van geld en dus geen 28ste donor blijft? Onze fractie overweegt om hierover een uitspraak van de Kamer te vragen.

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 8, blz. 50

Staatssecretaris Knapen:

De heer Willems heeft ook een vraag gesteld over het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Het negatieve oordeel daarover komt echt voort uit beelden uit de jaren negentig. Het EOF doet in kwaliteit geheel niet meer onder voor andere toonaangevende donoren. Recent onderzoek van de Britten toont dat ook aan. Het EOF scoorde in de Britse review "very good". Het is goed om dat vast te houden. Ik ben het met de heer Willems eens dat het EOF onder de EU-begroting dient te worden gebracht. Dat zal ook onze inzet zijn bij de onderhandelingen over financiële perspectieven.

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 8, blz. 53

Motie

De voorzitter:

Door de leden Willems, Thissen, Smaling, De Graaf, Eigeman en Kuiper wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet actief wil bijdragen aan herziening van het Europese ontwikkelingsbeleid;

constaterende dat het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in het verleden beleid heeft gefinancierd dat strijdig is met het Nederlandse beleid;

constaterende dat de Europese Rekenkamer een negatief oordeel velt over delen van het Europese ontwikkelingsbeleid;

van mening dat de Europese Unie niet moet optreden als 28ste donorland, maar zich zou moeten richten op haar coördinerende taak;

verzoekt de regering, haar bijdrage aan het Europese ontwikkelingsbeleid in te zetten voor coördinatie van dit beleid, en tevens te pleiten voor verlaging van de Nederlandse bijdrage aan het EO-fonds en overheveling naar andere efficiënte OS-kanalen en voorts tot opname van deze EOF-begroting in de gehele EU-begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter M (32500-V).

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 8, blz. 60

Staatssecretaris Knapen:

De motie van de heer Willems op letter M gaat over de activiteiten van de Europese Unie wat betreft ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsbeleid. Ik zou deze motie graag beschouwen als ondersteuning van beleid, maar daar hoort wel een uitleg over de interpretatie bij. Onze bijdragen voor het Europees Ontwikkelingsfonds liggen tot 2014 vast en de verplichtingen tot 2017. Ik ondersteun graag de motie daar waar de regering wordt verzocht om ernaar te streven dat het Europees Ontwikkelingsfonds onderdeel wordt van de totale EU-begroting. Dat zou om allerlei redenen goed zijn, bijvoorbeeld omdat het Europees Parlement er dan bovenop kan zitten. Ik heb dit met Eurocommissaris Piebalgs besproken. Er bestaat echter wel onzekerheid over. Er zijn – daar moet ik heel eerlijk over zijn – nogal wat lidstaten die daar moeite mee hebben, met name lidstaten die betrekkelijk laag worden aangeslagen. Zij willen het risico niet lopen dat zij hierdoor middelen gaan mislopen. De intentie beschouw ik dus als ondersteuning van het beleid. Wij kunnen dit echter niet zo als beleid implementeren omdat wij van vele spelers afhankelijk zijn en er tegenwerkende krachten zijn.


Brondocumenten


Historie

 • 25 januari 2012
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
 • 5 april 2011
  nieuwe status: openstaand
 • 5 april 2011
  toezegging gedaan