T01354

Toezegging Analyse global public goods (32.500 V)De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kuiper (ChristenUnie), toe te proberen een analyse te doen waarbij global public goods zo breed mogelijk in kaart worden gebracht en daarbij de motie inzake de kredietcrisis, waarin de regering wordt verzocht in haar internationale optreden te wijzen op de samenhang tussen de verschillende crises, te zullen betrekken. 


Kerngegevens

Nummer T01354
Status voldaan
Datum toezegging 5 april 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen global public goods
motie-Schuurman
ontwikkelingssamenwerking
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 6, blz. 32

De heer Kuiper (ChristenUnie):

In dit verband heb ik een concrete suggestie. Eind 2008 is hier in dit huis de motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht, in haar internationale optreden te wijzen op de samenhang tussen de verschillende crises: de financiële crisis, de ecologische crisis, de voedsel- en energiecrisis. Deze kunnen elkaar versterken en verdiepen en vragen dus om een samenhangende aanpak. In de Tweede Kamer is december jongstleden een motie met een verwante strekking aangenomen, de motie-Ferrier, waarin gevraagd wordt over duurzame ontwikkeling na te denken vanuit een mondialiseringsvisie. Het kabinet heeft al toegezegd bezig te zijn met een dergelijke visie, die zal heten de beleidsagenda voor globalisering. Die beleidsagenda moet coherent zijn. Dat is precies wat met de motie van de ChristenUnie destijds werd beoogd. Op welke manier behartigen we de public goods? Wat zijn onze ambities? Dit is de kans om een samenhangende visie te ontwikkelen die een verantwoording geeft van rechtvaardige mondiale verhoudingen. Het kan niet zo zijn dat we blijven geloven op deze planeet in een oneindige groei binnen een eindige mondiale ruimte. Ook vanuit verlicht eigenbelang moeten we duidelijk maken wat verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame wereld vandaag betekent. Hoe denkt de staatssecretaris daarover?

Handelingen I 2010-2011, nr. 23, item 8, blz. 62

Staatssecretaris Knapen:

Dan nog een vraag van de heer Kuiper. Hij vroeg of ik de global public goods en de diverse crises die hebben gespeeld in een samenhangende analyse wil aanbieden. Hier strijden twee zielen in één borst. Aan de ene kant is het heel verleidelijk, maar anderzijds wil ik waken voor de illusie dat wij hier een soort "world according to" kunnen construeren met behulp waarvan wij in een bijna holistisch pakket het hele probleem weten neer te zetten. Ik begin het liefst bij een heel praktische agenda. Ik zal proberen om dit te doen op basis van een analyse waarbij de global public goods zo breed mogelijk in kaart worden gebracht. Dan ontstaat er geen gat tussen die twee, maar dan koesteren wij ook niet de illusie van een welhaast holistische constructie die eraan ten grondslag ligt. Dat is voor ons stervelingen wellicht wat te veel gevraagd.

De heer Kuiper (ChristenUnie):

De staatssecretaris sprak over holisme en ook het woord "utopie" is gevallen. Mijn vraag ging alleen niet over deze zaken. Ik heb gevraagd of de staatssecretaris de motie die destijds in deze Kamer is aangenomen wil betrekken bij deze exercitie. Hopelijk leidt dit tot een aantal overwegingen die we sowieso moeten maken rondom keuzes.

Staatssecretaris Knapen:

Op de vraag van de heer Kuiper of ik de motie over de diverse crises erbij zal betrekken is het antwoord ja. Bij "erbij betrekken" voel ik mij eerlijk gezegd al een stuk meer op mijn gemak als we over die sloot weten te springen.


Brondocumenten


Historie