De Eerste Kamer stemt in met korting partnertoeslag AOWDe Eerste Kamer heeft dinsdag 28 juni ingestemd met het voorstel van de regering om een korting door te voeren op de toeslag voor partners van AOW'ers, die zelf jonger zijn dan 65 jaar (32.430). Een meerderheid in de Senaat liet zich overtuigen door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die zijn aanvankelijke plan heeft aangepast om tegemoet te komen aan bezwaren in de senaat. Bij de stemming kreeg het wetsvoorstel de goedkeuring van de Eerste Kamerfracties van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP.

In het gewijzigde voorstel, dat de minister in een novelle (32.697) aan beide Kamers heeft voorgelegd, is de inkomensgrens van waaraf de korting op het gezamenlijk inkomen van partners zal gelden opgetrokken van €20.000 naar €30.000 bruto per jaar. De nieuwe, verhoogde inkomensgrens komt overeen met 162% van het bruto minimumloon (inclusief vakantietoeslag). Daar staat tegenover dat de korting niet zoals aanvankelijk 8%, maar 10% bedraagt op de bestaande toeslag. De maatregel geldt voor zowel de nieuwe als de lopende uitkeringsrechten, en gaat in op 1 augustus 2011. Op jaarbasis leidt de maatregel tot een besparing op de overheidsuitgaven van jaarlijks circa 100 miljoen euro.

In december vorig jaar stuitte een eerder voorstel, waarin de partnertoeslag al vanaf een gecombineerd inkomen van €20.000 zou worden gekort met 8% op tegenstand in de senaat. Alleen de VVD-fractie was toen voor. Op verzoek van onder meer de fracties van CDA en ChristenUnie heeft minister Kamp daarop zijn oorspronkelijk voorstel met een novelle gewijzigd. Deze novelle is op 14 juni goedgekeurd door de Tweede Kamer. De fracties van VVD, CDA en PVV stemden voor, maar ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer stemden tegen.

In de Eerste Kamer liet senator Kuiper namens de ChristenUnie weten dat zijn fractie een eigen afweging heeft gemaakt. Hij wees erop dat de CU het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat afkomstig was van het vorige kabinet in de senaat kritiseerde, omdat al vanaf een inkomen van € 20.000 bruto zou worden gekort. Nu het kabinet de inkomensgrens heeft opgetrokken kon de Eerste Kamerfractie van de CU ermee instemmen, omdat ook ouderen een bijdrage leveren aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën, zo stelde Kuiper. Volgens hem kunnen jongere partners door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk een deel van de inkomensachteruitgang compenseren. De fractie van de SGP stemde zonder nadere toelichting voor het wetsvoorstel. Dit deed ook de PVV-fractie, die tijdens het debat over het voorgaande voorstel in december nog niet in de Eerste Kamer was vertegenwoordigd.

De senaatsfracties van 50Plus en OSF waren tijdens het debat op 28 juni tegen het wetsvoorstel en ook tegen de novelle. Woordvoerder Nagel van 50PLUS noemde de overheid onbetrouwbaar en woordvoerder De Lange van de Onafhankelijke Senaatsfractie wees op het relatieve koopkrachtverlies dat AOW'ers toch al hebben geleden als gevolg van de financiële crisis.

De novelle waarin de aanpassingen van het eerdere wetsvoorstel hun beslag krijgen, kreeg een zeer ruime steun in de Kamer. Dit omdat de fracties van PvdA, SP en GroenLinks tegen het oorspronkelijke wetsvoorstel stemden, maar wél hun goedkeuring gaven aan de novelle, omdat zij daarin een verbetering zien ten opzichte van het wetsvoorstel. Woordvoerder Noten van de PvdA hamerde op het recht van fracties in de Eerste Kamer om een eigenstandige afweging te maken, los van posities die geestverwanten in de Tweede Kamer innemen.


Deel dit item: