T01374

Toezegging Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg (29.689 / 30.597, G)De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Thissen, Flierman en Putters, toe om -  in overleg met de sector -  met een beleidsvisie op de geestelijke gezondheidszorg te komen.


Kerngegevens

Nummer T01374
Status voldaan
Datum toezegging 5 juli 2011
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Dr. A.H. Flierman (CDA)
prof.dr. K. Putters (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen beleidslijn
geestelijke gezondheidszorg
Kamerstukken Herziening Zorgstelsel (29.689)
Geestelijke gezondheidszorg (25.424)


Uit de stukken

Mondeling Overleg, 2010-2011, nr. 29689 / 30597, G - blz. 14-16

De heer Thissen (GroenLinks): [...] Ik krijg graag een beleidsvisie van de minister. Hoe wil zij de eerstelijnszorg versterken, het beroep op de tweedelijnszorg iets mitigeren en tegelijkertijd de participatie in de samenleving van mensen met een psychische handicap bevorderen? Zonder dat het deze mensen extra geld kost, daar waar ze eigenlijk steeds minder in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. [...] Mijn pleidooi is om te kijken naar het totaal van een aantal kabinetsvoornemens: welke consequenties zijn er voor die groep? Kunnen mensen meer meedoen -- dat is toch ook een van de beleidsdoelstellingen van dit kabinet -- of hindert het hen juist om mee te doen? Daarop zou ik wel een keer met de minister verder willen doorgaan. Wellicht kunnen we als Kamer een keer een beleidsdebat met haar voeren.

De heer Flierman (CDA): [...] Nog los van de concrete maatregelen en de technische mogelijkheden om aan kostenbeheersing te doen is de vraag aan de minister: wilt u een visie geven op hoe we die groep patiënten toch een rol in de samenleving kunnen geven? Dat is een legitieme vraag; ik herken in ieder geval het probleem.

Minister Schippers: [...] Ik ben het ermee eens dat het van belang is om met een visie te komen op nieuwe ontwikkelingen die het mogelijk maken om de geestelijke gezondheidszorg echt op een andere leest te schoeien. Het liefst doe ik dat in overleg met de sector zelf, die daarover sterke ideeën heeft. Zo kunnen we proberen om in die nieuwe visie een aantal dingen te verenigen en de tweede lijn te verlossen van een systeem waar men onder gebukt gaat. We moeten een systeem creëren dat innovaties stimuleert en zorg in de eerste lijn brengt die daar hoort.

De heer Thissen (GroenLinks): Ik vraag nogmaals om een interdepartementale aanpak. Het gaat hierbij ook om te toekomst van de WSW, de Wajong en de re-integratie. Het is holistischer dan de minister nu voorstelt. Ik begrijp dat zij minister van Volksgezondheid is, maar het is breder dan alleen de ggz.

De heer Putters (PvdA): Ik had begrepen dat de minister nu niet in gesprek is met het veld omdat de sector dit heeft opgeschort. Blijkbaar is het overleg vanmorgen weer begonnen. [...] Is de minister wel van plan om, los van het overleg met de sector, met haar visie te komen? Het lijkt mij buitengewoon boeiend. Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden. In het licht van hoe we er nu over praten, lijkt het me buitengewoon zinvol om vervolgstappen te zetten. Daarbij hebben we het veld nodig, maar als men nu niet wil, kan de minister de voorzet zelf geven.

Minister Schippers: Dat zal ik zeker doen. Als één sector een nieuw beleidskader nodig heeft, dan is het deze. Het heeft mij aan de tijd ontbroken om het op deze korte termijn te doen. Het traject hiervoor zijn wij eigenlijk al een tijdje geleden gestart. Wij hebben er al heel veel gesprekken over gevoerd, ook met de sector. Daar leven heel veel ideeën waar we heel veel mee kunnen. Dat is ook fijn, want het betekent dat er consensus bestaat over zaken als de opbouw van de eerste lijn en mental eHealth. Ik kan sowieso toezeggen dat ik hoe dan ook -- als de tijd daarvoor mij is gegeven -- met een visie zal komen.

De heer Thissen (GroenLinks): Wij gunnen u die tijd, vooralsnog.


Brondocumenten


Historie