T01394

Toezegging Implementatieplan Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (32.473)De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, naar aanleiding van een vraag van het lid van Kappen, namens alle woordvoerders tijdens het debat, toe om binnen vier weken per brief een implementatieplan met betrekking tot de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES aan de Kamer te doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T01394
Status voldaan
Datum toezegging 11 oktober 2011
Deadline 15 november 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden prof. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA)
generaal-majoor der Mariniers (b.d.) F.E. van Kappen (VVD)
drs. M.Y. Linthorst (PvdA)
drs. T.M. Slagter-Roukema (SP)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Implementatieplan
Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
Kamerstukken Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (32.473)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 3, item 5, pag. 31-32

De Voorzitter:

Wij zijn toegekomen aan de repliek van de Kamer. Tot mijn grote vreugde heb ik gehoord dat de vier woordvoerders uit de eerste termijn hebben besloten om via één mond de repliek te geven.

Van Kappen (VVD):

Voorzitter. Ik begin met de bewindslieden dank te zeggen voor de uitgebreide beantwoording. Wij zijn onder de indruk van de goede intenties die de bewindslieden hebben uitgesproken en van de ideeën over de wijze waarop zij een en ander willen gaan oplossen. Namens ons allen maak ik hun daarvoor een compliment.

Toch zijn de twijfels die wij hadden over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van dit wetsvoorstel niet geheel weggenomen. Dat heeft te maken met het feit dat wij op dit moment onvoldoende zicht hebben op wat het allemaal gaat betekenen: de goede voornemens, alle onderzoeken, alle onderzoeksresultaten. Wij willen graag binnen de afzienbare termijn van vier weken een goed implementatieplan op tafel hebben, waarin duidelijk staat hoe wij dit allemaal gaan oplossen. Tot dat tijdstip willen wij dit wetsvoorstel aanhouden. Ik moet zeggen dat verschillende van de partijen waarvoor ik het woord mag voeren mij met nadruk verzocht hebben om dit vooral vriendelijk te zeggen, omdat ik over het algemeen nogal agressief overkom. Ik doe dus mijn uiterste best om dit vriendelijk te zeggen, maar de bottomline is dat wij het wetsvoorstel willen aanhouden.

Minister Donner:

Voorzitter. Hoewel op de toon van de heer Van Kappen niets aan te merken valt, is dit toch duidelijk een voorbeeld van "suaviter in modo, fortiter in re". Kortom: de Kamer wenst niet te stemmen voordat zij een brief heeft ontvangen. Wij zullen er dus voor zorgen dat er een brief komt.


Brondocumenten


Historie