Milieuregels op BES-eilanden worden stapsgewijs ingevoerdDe Eerste Kamer heeft maandag 19 december ingestemd met een wetsvoorstel dat voorziet in milieubeheer op maat van de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). De nieuwe wet (32.473) omvat regels die zijn ontleend aan de Wet milieubeheer en de Woningwet. Tevens zijn er extra bepalingen in opgenomen ter bescherming van het milieu op de eilanden, en beperkte regelingen op de terreinen van huisvesting en ruimtelijke ordening. Sinds 10 oktober 2010 hebben Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status van Nederlandse openbaar lichamen in het Caribisch gebied.

Stapsgewijs invoeren

De Eerste Kamer heeft in oktober van dit jaar al over het wetsvoorstel gedebatteerd, maar de behandeling opgeschort in afwachting van een nadere toelichting van de regering op het voorgestelde beleid. Op verzoek van de Eerste Kamer heeft de regering daarna in een brief aangegeven hoe zij wil omgaan met een reeks zorgpunten die in de senaat leefden. Op 22 november heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu per brief aan de Kamer laten weten dat de milieuwetgeving op de BES-eilanden stapsgewijs zal worden ingevoerd. Tevens zal de regering ervoor waken dat de eilandbewoners niet boven hun draagkracht worden belast.

Staatssecretaris Atsma benadrukte in de Kamer dat het gaat om een raamwet die in de komende jaren verder wordt uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur en lokale verordeningen. Daarbij wordt uitgegaan van het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat waar lokale maatregelen voldoen, regelgeving van de centrale overheid achterwege kan blijven.

Naar draagkracht

De regering schrijft tevens dat rioolheffing, afvalheffing en andere nader int e vullen (belasting)maatregelen rekening zullen houden met de draagkracht van de eilandbewoners. Het ministerie van BZK doet een onderzoek naar de draagkracht. De resultaten van het onderzoek zijn begin volgend jaar beschikbaar, zo beloofde staatssecretaris Atsma in antwoord op vragen van senator Linthorst (PvdA). Bij de hervatting van de behandeling van het voorstel voerde zij mede namens de fracties van VVD, CDA, D66, SP en GroenLinks het woord. Senator Linthorst bezwoer de regering de bewoners van de BES-eilanden niet met te veel nieuwe regels en te hoge lasten op te zadelen. Staatssecretaris Atsma zegde toe over alle maatregelen van te voren overleg te zullen voeren met de Eerste Kamer.

Nieuw rioolstelsel

Senator Linthorst verklaarde namens de zes fracties dat een grote meerderheid in de Kamer het voornemen van de regering steunt om samen met de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een implementatieplan op te stellen dat door de Caribische eilanden gezamenlijk wordt gedragen. Daarvoor worden in 2012 twee formatieplaatsen beschikbaar gesteld in het Caribisch gebied. In het kader van bepalingen die specifiek zijn toegesneden op de BES-eilanden deelde staatssecretaris Atsma de Kamer mee dat op de eilanden een nieuw rioolstelsel wordt aangelegd. Het is volgens de regering de verantwoordelijkheid van de eilandbesturen om vervolgens er voor te zorgen dat ook alle percelen op de nieuwe riolering worden aangesloten.

Nieuw benoemde minister

Bij het korte, afrondende debat tussen Kamer en staatssecretaris Atsma was ook aanwezig de pas benoemde minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Spies. Zij werd op 16 december tot minister benoemd nadat haar voorganger op dit departement, Donner, was benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van State. De Voorzitter van de Eerste Kamer feliciteerde minister Spies met haar benoeming. De nieuw aangetreden minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zei uit te zien naar samenwerking met de Eerste Kamer. Zij wenste de delegatie van de Staten-Generaal die begin 2012 een bezoek brengt aan het Caribische deel van het Koninkrijk veel succes toe.Deel dit item: