33.227

Ex ante gefinancierd depositogarantiestelsel en oprichting Stichting DepositogarantiefondsDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het voornemen het depositogarantiestelsel te wijzigen van een ex post gefinancierd stelsel in een ex ante gefinancierd stelsel. Tot nu toe is het zo dat de vergoedingen die de Nederlandsche Bank aan de depositohouders heeft voldaan, achteraf worden omgeslagen over de overige deelnemende banken. De wijziging komt erop neer dat in de toekomst banken vooraf een bijdrage aan een fonds betalen. In geval van een bankroet van een bank, worden de vergoedingen uit dit fonds betaald.

Met betrekking tot deze wijziging worden het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft en het Besluit prudentiële regels gewijzigd.

Tevens bevat dit dossier publicaties over het voornemen de Stichting Depositogarantiefonds (Stichting DGS) op te richten. Deze stichting zal zorgdragen voor het beheer en de instandhouding van het depositogarantiefonds.


Kerngegevens

begonnen

30 maart 2012

titel

Oprichting Stichting Depositogarantiefonds

schriftelijke voorbereiding


Documenten