Eigen risico in senaatDe Eerste Kamer heeft dinsdag 10 juli 2012 ingestemd met bezuinigingen via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als bijdrage aan het weer op orde krijgen van de overheidsfinancien. De Kamer had op maandag 9 juli 2012 over dit deel van het begrotingsakkoord 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gedebatteerd met minister Schippers van VWS. Het gaat onder meer om een verhoging van het eigen risico bij de ziektekostenverzekering van €220,- tot €350,- per jaar en een eigen bijdrage van €7,50 per ligdag in een ziekenhuis. Mensen met lagere inkomens krijgen daarvoor compensatie via de zorgtoeslag. Op verzoek van de PVV is er hoofdelijk gestemd. Het wetsvoorstel van minister Schippers is uiteindelijk aanvaard met 37 stemmen vóór en 31 stemmen tegen.

Van de partijen die in de Tweede Kamer het begrotingsakkoord sloten deed alleen GroenLinks mee aan het debat met minister Schippers. Fractievoorzitter Thissen van GroenLinks sprak de hoop uit dat na de verkiezingen meer fundamentele vragen inzake het zorgstelsel aan de orde komen bij de formatie van een nieuw kabinet. Daarbij zou de inzet moeten zijn om het aanbod van zorg te verminderen. Senator Thissen verwees naar Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat meer zorgaanbod niet leidt tot een betere kwaliteit van leven. Ook pleitte de GroenLinks-senator voor een aanpak waarbij de relatie tussen sociale zekerheid en volksgezondheid tot gelding komt. Mensen met een uitkering hebben ook vaker gezondheidsproblemen, volgens senator Thissen.

Hoge tijdsdruk

De woordvoerders van PvdA, PVV en SP maakten bezwaar tegen de hoge tijdsdruk waaronder deze wijzigingen van Zorgverzekeringswet en AWBZ tot stand worden gebracht. Senator Meurs (PvdA) sprak er haar afkeuring over uit dat de 'lappendeken' die het zorgstelsel in haar ogen is door de maatregelen uit het Begrotingsakkoord alleen maar groter en onoverzichtelijker wordt. De PvdA-senator kreeg de toezegging van de minister dat zij aan haar opvolger de suggestie zal overbrengen dat bestudeerd moet worden of een vereenvoudiging van het zorgstelsel mogelijk is.

Ook pleitte senator Meurs voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Minister Schippers verdedigde de eigen bijdrage en het eigen risico door erop te wijzen dat het maar om een beperkte bijdrage gaat aan de totale zorgkosten. "Eigen risico en eigen bijdragen maken het mogelijk de solidariteit van het stelsel te handhaven", zei de minister van VWS.

De eigen bijdrage voor mensen met een inkomen boven 110% van het minimuminkomen in de geestelijke gezondheidszorg noemde Meurs 'discriminerend'. Ook wees mevrouw Meurs erop dat meer psychiatrische patiënten af zullen zien van zorg en weer op straat belanden.

Senator Slagter-Roukema (SP) zei dat de zorgkosten in toenemende mate worden afgewenteld op mensen die veel zorg nodig hebben, zoals ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. "Wij menen dat deze ontwikkeling haaks staat op het beginsel van solidariteit en recht op goede zorg", zei de SP-senator. Ook wees mevrouw Slagter-Roukema er als praktiserend huisarts op dat mensen zich wel degelijk bewust zijn van de kosten van zorg en zich daar vaak schuldig onder voelen. "Ik ben lid van de Eerste Kamer geworden om juist de stem van deze groep mensen te verwoorden", zei mevrouw Slagter. Zij vroeg of de minister oog heeft voor deze gevoelens van ongemak en schuld.

PVV-senator Frijters-Klijnen voorspelde dat verzorgingshuizen zullen verdwijnen en vervolgens ouderen die zich zelf niet meer kunnen verzorgen verkommeren, vereenzamen en vervuilen.


Deel dit item: