T01545

Toezegging Vereenvoudiging regelingen eigen bijdragen en compensaties (33.288)De minister van VWS zal, naar aanleiding van een opmerking van het lid Meurs, de veelheid aan regelingen die betrekking hebben op eigen bijdragen en compensaties en het idee om binnen het bestaande systeem tot vereenvoudiging te komen, onder de aandacht van haar opvolger brengen. 


Kerngegevens

Nummer T01545
Status voldaan
Datum toezegging 9 juli 2012
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof. dr. P.L. Meurs (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen compensatieregelingen
eigen bijdrage
uitvoeringsregelingen
zorgdebat
Kamerstukken Wijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ voor het Begrotingsakkoord 2013 (33.288)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-6- blz. 46

Mevrouw Meurs (PvdA): Zij zegt dat zij het met mij eens is dat we te maken hebben met een lappendeken. Ik hoop en verwacht dat zij dit punt in haar overdrachtsdossier aan haar opvolger meeneemt, zodat we nog eens nader kunnen bezien hoe we dit kunnen voor-komen. Daarbij is het niet per se noodzakelijk om weer aan een stelselwijziging te denken. Ook dat heeft namelijk weer heel veel consequenties. Wellicht kan worden bekeken of binnen het bestaande systeem een vereenvoudiging mogelijk is. Als de minister nog zou willen aangeven of zij bereid is om dat in haar overdrachtsdossier mee te nemen, heeft de Eerste Kamer een mogelijkheid om daarop terug te komen met de volgende bewindspersoon.

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-6- blz. 50

Minister Schippers: Ik heb een heel kleine bijdrage geleverd aan de beschrijving van de lappendeken in mijn analyse van de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten van 20 juni 2012. Ik heb deze analyse naar de Kamer gestuurd. Ik zal deze analyse en het feit dat wij heel veel verschillende regelingen hebben onder de aandacht brengen van mijn opvolger. En vooral ook zal ik de notie onder de aandacht brengen om het binnen het bestaande systeem te vereenvoudigen.


Brondocumenten


Historie