T01548

Toezegging Arbeidsdeelname vrouwen (33.212)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent, toe

de arbeidsdeelname van vrouwen te monitoren, de Kamer hierover te informeren en dit te betrekken bij het opstellen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in 2014.


Kerngegevens

Nummer T01548
Status voldaan
Datum toezegging 10 juli 2012
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden A. Elzinga (SP)
Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen arbeidsparticipatie
kinderopvangtoeslag
vrouwen
Kamerstukken Grondslagen nieuwe bezuinigingen kinderopvangtoeslag (33.212)


Opmerking

motie-Sent (33212, G), ingetrokken

Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-5- blz. 42

Mevrouw Sent (PvdA): Graag vraag ik de minister of hij bereid is om het aantal uren dat vrouwen werken te monitoren, de Kamer daarover te informeren en om het te betrekken bij het opstellen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in 2014.

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-16 - blz. 149

Minister Kamp: Ik heb gezegd dat ik bereid ben om de ontwikkelingen van de arbeidsdeelname te volgen, in dit geval met name van de moeders. Ik zal de informatie die daaruit komt, met de Kamer delen.

Handelingen I 2011-2012, nr. 37-16 - blz. 151

Mevrouw Sent (PvdA): Mij en mijn fractie lijkt het belangrijk omvooral te kijken naar de trend in het aantal gewerkte urenen niet alleen maar naar hoeveel vrouwen er meer dan24 uur per week werken. Om dat te verduidelijken heb iktoch een motie voorbereid.

Minister Kamp: Ik ben van plan om de arbeidsdeelname van werkende vrouwen met jonge kinderen te volgen, niet alleen de groep die 24 uur of meer werkt, maar de gehele ontwikkeling wat betreft werkende vrouwen met jonge kinderen. Ik zal de informatie die ik ter beschikking krijg, met de Kamer delen. De Kamer vraagt mij ook om dit te betrekken bij het opstellen van het ontwerpbesluit. Natuurlijk zullen wij de informatie die op dat mo-ment beschikbaar is, betrekken bij het ontwerpbesluit. Met deze toezegging meen ik te doen wat mevrouw Sent in haar motie aan mij vraagt. Daarmee hoop ik de motie als overbodig te mogen kwalificeren. Ik hoop ook dat mevrouw Sent wil overwegen om de motie in te trekken.

Mevrouw Sent (PvdA): Voorzitter. Dat doe ik graag. Ik dank de minister voor zijn toezegging.


Brondocumenten


Historie