T01595

Toezegging Zwarte lijst pleegouders (32.529)De staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van diverse leden, toe in overleg met het College bescherming persoonsgegevens te komen tot een voorstel voor een zwarte lijst voor pleegouders waarvan is komen vast te staan dat zij aan een pleegkind geen veilige leefomgeving kunnen bieden.


Kerngegevens

Nummer T01595
Status voldaan
Datum toezegging 27 november 2012
Deadline 1 juli 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen pleegkinderen
pleegouders
zwarte lijst
Kamerstukken Verbetering positie pleegouders (32.529)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 9-3-10

Staatssecretaris Van Rijn:

Ik heb kennisgenomen van het intensieve debat in de Kamer en de indringende vragen over het al of niet samenstellen van een soort zwarte lijst. Het is lastig om een zwarte lijst samen te stellen die gebaseerd is op zaken waarvan je niet zeker weet dat zij waar zijn, omdat het gaat om beschuldigingen. Ik heb contact opgenomen met het College bescherming persoonsgegevens en gevraagd om nog eens met ons mee te denken of er, vooral voor de gevallen waarin eerder is vastgesteld – bij voorkeur schriftelijk – dat het niet veilig is bij een aspirant-pleegouder, toch een zekere vorm van registratie zou kunnen komen. Inmiddels heb ik een brief laten uitgaan naar het College bescherming persoonsgegevens om met mij mee te denken over de mogelijkheid om een dergelijke regeling te ontwerpen, additioneel aan de verbeterde screeningsprocedure. Het CBP heeft toegezegd dit inderdaad samen met ons te willen doen. Zo nodig zal ik daarbij ook het oordeel van de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland en de Inspectie Jeugdzorg betrekken, waarna ik de Kamer zal meedelen of wij nog een additioneel punt ten aanzien van de "zwarte lijst" zouden kunnen meenemen. Mij dunkt dat ik op de hiervoor geschetste manier – een bestaande screeningsprocedure die nog verbeterd is op het punt van de informatieverstrekking over vorige pleegouderervaringen, plus het overleg met het College bescherming persoonsgegevens over de ontwikkeling vaneen vorm van een zwarte lijst, met inachtneming van de privacyregels – het maximale gedaan heb om aan de opmerkingen van de Kamer tegemoet te komen.


Brondocumenten


Historie